שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

צדקה

undefined

כולל דיינות פסגות

י אדר תשס"ט
שאלה
נתתי צדקה לאירגון מסוים. בעקבות אי נעימויות שעברתי לאחרונה מצד אותו האירגון, האם מותר לי לדרוש את הכסף בחזרה ולהעביר אותו לאירגון אחר העוסק באותו אופן של צדקה?
תשובה
מאז שהגיע הכסף לרשות הארגון הרי שזכו בו העניים, וכבר לא ניתן לחזרה. המקור לדברים במסכת בבא קמא דף ל"ו עמ' ב' "אמר ליה ההוא גברא: הואיל ופלגא דזוזא הוא לא בעינא, נתביה לעניים. הדר אמר ליה: נתביה ניהלי, איזיל ואברי ביה נפשאי. א"ל רב יוסף: כבר זכו ביה עניים; ואף על גב דליכא עניים הכא, אנן יד עניים אנן." ועיין גם בתוס' שם ד"ה "יד עניים אנן" שמביא את פירוש רבנו חננאל שם, שלמרות שלא היה רוצה לחזור מן הצדקה אינו יכול משום שהגיע הכסף כבר לידי הגבאי, וכמובא במסכת ערכין דף ו' עמ' א' "אמר רב: האומר סלע זו לצדקה - מותר לשנותה, בין לעצמו בין לאחר, בין אמר עלי בין אמר הרי זו. ת"ר: סלע זו לצדקה, עד שלא באתה ליד גבאי - מותר לשנותה, משבאתה ליד גבאי - אסור לשנותה". הדברים הובאו להלכה בשו"ע חלק יורה דעה סימן רנ"ט סע' א',"האומר: סלע זו לצדקה, או שאומר: הרי עלי סלע לצדקה, והפרישו, עד שלא בא ליד הגבאי יכול לשנותו, בין ללוותו לעצמו בין ללוותו לחבירו, ויפרע אחר תחתיו. משבא ליד גבאי, אסור ללוותו, בין לו בין לאחר בין לגבאי". מתבאר מכל האמור שאינך יכול לדרוש מהם את הכסף בחזרה אפילו על מנת לתתו לארגון צדקה אחר. אולם כל הנאמר עד כאן הוא רק אם הסיבה שאתה רוצה לדרוש מהם את הכסף היא משום "אי נעימויות" בלבד, אולם אם יש לך חשש של מירמה וניהול לא תקין מצד הארגון הנידון, ואתה חושש לכספך שאכן לא יגיע לעניים, אזי במקרה כזה כסף שהתחייבת ועדיין לא העברת אינך חייב לתת להם אלא יש ליתנו לארגון אחר, וכסף שכבר העברת להם אם יסכימו לתתו לך מה טוב, ותתנו לארגון אחר, אולם אם אינם מסכימים הדרך היחידה היא ללכת לבית דין ולהביא ראיות לטענתך. הרב ניר אביב.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il