שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שכירות, קנייה ומכירה

קריאת ספר בחנות

undefined

כולל דיינות בית אל

כ"ב ניסן תש"ע
שאלה
האם לפני שקונים ספר מהחנות מותר לקרוא ממנו (בתוך החנות) או שמדובר בגזל? ואם מותר, אז כמה (ואולי מה מהספר אפשר לקרוא? הקדמה או חלקים אחרים)?
תשובה
אם אדם מתכוון לקנות את הספר יכול הוא לבדקו ככל מה שנדרש לו כדי לקנות את הספר. מקורות : הגמ' בבא בתרא פח,א ת"ר: הלוקח ירק מן השוק, ובירר והניח אפילו כל היום כולו - לא קנה ולא נתחייב במעשר, גמר בלבו לקנותו - קנה ונתחייב במעשר, להחזירו אי אפשר - שכבר נתחייב במעשר, ולעשרו א"א - שכבר מפחיתן בדמים, הא כיצד? מעשרו ונותן לו דמי מעשר. אטו משום דגמר בלבו לקנות, קנה ונתחייב במעשר? אמר רב הושעיא: הכא בירא שמים עסקינן, כגון רב ספרא, דקיים בנפשיה (תהלים ט"ו) ודובר אמת בלבבו. אומנם הסוגיה הזו עוסקת בעניין של קניה וזכייה בדבר שרק אם התכוון בלבו יש מידת חסידות לקנות זאת. אבל רואים שאדם יכול לברור ולהניח כל היום כולו ובלבד שהוא מתכוון לקנות היינו שיכול לבחון את הדבר כדי לקנות. אומנם אם אינו מתכוון לקנות יש להימנע מהדבר שהגמ' בעניין של הונאה בבא מציעא נח,ב רבי יהודה אומר: אף לא יתלה עיניו על המקח בשעה שאין לו דמים, שהרי הדבר מסור ללב, וכל דבר המסור ללב נאמר בו ויראת מאלהיך. היינו שאם אינו מתכוון לקנות אין סתם לעלעל בספר אלא אם כן המוכר מרשה.(אפשר לשאול את המוכר ובדר"כ המוכרים מרשים כי זה גורם לאדם לקנות).למרות שדין זה לא נפסק בשו"ע יש בזה לפחות ממידת חסידות. כמו כן השו"ע פוסק בסי' שעה ס' א : "אם הוא דבר שאין מי שמקפיד ביה שרי כגון ליטול מחבילה או מגדר לחצוץ בו שיניו ואף זה אוסר בירושלמי ממידת חסידות". היינו אם אין מקפידים בו אפשר אפי' לכלות את הדבר. ולקרוא בספר כדי לקנות בו ראינו שמותר ואין מקפידים בו ועוד שלא מכלה את הספר לכן ודאי שמותר לקרוא בספר בצורה מכובדת שלא הורסת את הספר אלא כמה שהקונה צריך כדי להחליט לקנות את הספר ובלבד שיכוון בלבו שרוצה באמת לקנות ולא לסקרנות לבלבד אא"כ המוכר מרשה. הרב אבישי חבר טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il