שאל את הרב

  • הלכה
  • מיסטיקה וקמיעות

הליכה למגדת עתידות או קוראת בקפה

undefined

הרב אליעזר מלמד

י"ז סיון תשס"ב
שאלה
האם מותר ללכת למגדת עתידות או קוראת בקפה או קלפים, ומדוע?
תשובה
נאמר בתורה (דברים יח, י-יג): "לא ימצא בך מעביר בנו ובתו באש, קוסם קסמים, מעונן ומנחש ומכשף. וחובר חבר ושואל אוב וידעוני ודורש אל המתים. כי תועבת ה' כל עושה אלה, ובגלל התועבות האלה ה' אלקיך מוריש אותם מפניך. תמים תהיה עם ה' אלקיך". שני סוגי מצוות ישנם כאן, איסור של כל מיני כשפים וניחושים, ומצוות עשה להיות תמים ולסמוך על ההנהגה האלוקית. בכל אופן ברור שההולך למגידי עתידות ואסטרולוגים למיניהם מבטל את המצווה "תמים תהיה עם ה' אלקיך", מפני שהוא אינו סומך על הקב"ה שמסדר הכל לטובה. אפילו אם ח"ו עומדת לבוא עליו איזו שהיא צרה, גם היא לטובה, שעל ידה יתכפרו עוונותיו ויינצל מצרה גדולה יותר. אבל אם ינסה להתחכם ולהינצל מהצרות העומדות לבוא עליו, סופו שיבואו עליו צרות גדולות יותר, מפני שלא תיקן עצמו בצרה הקטנה שעמדה לבוא עליו וכיוון שלא תיקן עצמו, יבואו עליו צרות גדולות יותר בעולם הזה או בעולם הבא. העיקר הוא שאדם צריך להתפלל על עצמו ולעסוק בתורה ובמצוות, ועל ידי כך יוכל להינצל מהייסורים בלא להזיק לעצמו בעתיד. המצווה של "תמים תהיה" נתבארה בדברי הרמב"ן שם על התורה. ואף במניין המצוות שלו מנאה כאחת מרמ"ח מצוות עשה (במצוות עשה שהוסיף ח'). ומוסכם שהרמב"ם אינו חולק על כך, אלא שלא מנה זאת כמצווה מפני שסובר שזו הדרכה כללית, שאף שהיא מחייבת כמצווה מהתורה, מכל מקום אין סופרים אותה כאחת מרמ"ח המצוות. וכן כתבו למעשה בשערי תשובה לרבינו יונה שער שלישי אות פ"ו, ובסמ"ק וספר חרדים, שאין ללכת לכל סוגי מגידי העתידות מפני שנאמר "תמים תהיה עם ה' אלקיך". כל זה מוסכם על הכל, בנוסף לכך יתכן שיש בכך גם איסור "לא תעשה", מפני שיתכן שההליכה למגדת עתידות או קוראת בקפה וקלפים כלולה באיסור "מעונן ומנחש", שהן שיטות לידיעת העתידות על ידי מעשים שונים, כגון אם נפלה פיתו מפיו סימן שיארע לו כך וכך, או על ידי חשבון עונות, שהיו אומרים זמן זה יפה למעשים כאלו וכאלו. אף שלא פרטה התורה הסתכלות בקפה וקלפים, יתכן והם כלולים באיסור. למשל על הליכה לרואים בכוכבים נחלקו הראשונים אם יש בזה איסור, לרמב"ם יש בזה ממש איסור של מעונן, ואילו לרמב"ן אין איסור (אלא שמצד "תמים תהיה" אין ללכת לשאול אליהם). כך מבואר בבית יוסף ובשולחן ערוך חלק יורה דעה סימן קעט סעיף א'. לתשובת הרב דב ליאור שליט"א
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il