שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • הפטירה והשבעה

תפילת שכיב מרע

undefined

רבנים שונים

כ"ז שבט תשע"א
שאלה
רציתי לקבל את התפילה של השכיב מרע אני לא מוצא את התפילה הזאת ?
תשובה
אני מביא לך את מה שכתה הרב טיקוצינסקי בספרו גשר החיים (פרק ב, ג): א) אם יש די זמן יכולים לאמר התפלות ומזמורי תהלים הכתובים בס׳ מעבר יבוק, או שבספר קצור מעבר יבוק. ואם לא — יאמרו מזמור קכ״א, ק״ל. צ״א. (ואם השעה קצרה יותר מדי מדלגין גם ג׳ מזמורים אלה) ואח״כ הסדר דלהלן: יגדל, אדון עולם, אנא בכח, על כן נקוה לך. ובשעת יציאת הנפש אומרים: שמע כו׳ (פעם אחת). בשכמל״ו (ג׳ פעמים בלחש), ה׳ הוא הא׳ (ז׳ פעמים). ה׳ מלך ה׳ מלך ה׳ ימלוך לעולם ועד (פעם אחת), מדקדקין עד כמה שאפשר שאמירת שמע ישראל תהא ברגע של יציאת הנפש. ב) אם כבר אמרו שמע ישראל וכר וראו שהחל שוב לנשום. מתחילין שוב: על כן נקוה לך ומושכים באמירה או שחוזרין שוב אנא בכח, וכשרואים את הנשימות האחרונות אומרים והי׳ ה' למלך וגו׳ ובתורתך כתוב לאמר שמע ישראל. ושוב בשכמל׳׳ו וה׳ הוא הא׳. ואם הגווע מתעורר שוב פעם שלישית אומרים אח"כ, בסמוך ליציאת הנפש, המקראות מתפלת מוסף דר"ה: ועל ידי עבדיך הנביאים כתוב לאמר כה אמר ד׳ מלך ישראל וגואלו ה׳ צבא׳ אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי אין א׳ ונאמר ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו והיתה לה׳ המלוכה ונאמר והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה׳ אחד ושמו אחד. ובתורתך כתוב לאמר שמע ישראל וגו' בשכמל"ו, ה׳ הוא הא׳, ה׳ מלך וגו׳. ג) בשעת יציה׳׳נ מדליקין נר או נרות, ולא יקרבו הנר סמוך ממש למטתו אלא בקרבת ראש המטה. ענין הדלקת הנר לזמן יציאת הנפש — לבד מה שאמרנו בזה להלן (פ' כ סעי׳ א) מה שמסמל נר ה׳ נשמת אדם בהבורה לגוף ובהפרדתה מהגוי׳ להתחבר עם מקור האור המחי׳ הכל — נאמרו בזה דברים מסמלים גבוהים: שמסתלקין מהנפש המדרגות המאירין בחול ״מאורי האש׳׳ לקבל מאור השבת ״מאורי אורי (מקוריים) ועוד ענינים רמים. (ראה מעבר יבק מ״ב פט״ו וספרים מקובלים עוד). ד) בשבת אף שממעטין בתפלות — אומרים מזמור שיר ליום השבת (ויכולים לומר גם שאר מזמורים מתהלים), ואומרים אנא בכח על כן נקוה לך ושמע וכו׳. נוהגין לפתוח חלונות בשעת יציה"נ (מעב״י מ״א פכ׳ו, ושם מבואר טעם הדבר עפ״י קבלה). בברכת התורה, WWW.Yeshiva.org.il
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il