שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • דרכי הגאולה

בגדי שבת וביאת המשיח

undefined

רבנים שונים

כ"ג אייר תשע"א
שאלה
הפרשנות המשובחת הבאה מסכמת את הקטע שקראתי עם הערה מרתקת: לאור זה ניתן להבין את המסורת העוברת בעל פה מדור לדור מהגאון מוילנא (ראה חבלי משיח בזמננו, עמ' 134), שכאשר הצי הרוסי יעבור דרך הבוספורוס ("מצר איסטנבול" הוא מצר ים המפריד בין החלק האירופי של טורקיה, רוּמֶלִי, לחלקה האסיאתי, אָנָדוֹלוּ. הבוספורוס מחבר בין ים השיש לים השחור) זה יהיה הזמן ללבוש בגדי שבת (לקראת ביאת המשיח). מה הכוונה של הקטע הזה? ומה הם בגדי שבת ומה החשיבות של בגדים אלו בכלל, ולאור ביאת המשיח?
תשובה
ציטוט מהספר: קבלה בידינו מתלמידי הגר"א בשם הגאון: "אם הספינות של מלכות רוסיא יחצו את מיצר "בוספורוס" (ה"דרדנלים") צריכים ללבוש בגדי שבת" לומר לך, שהשעה קרובה אז לביאת המשיח. ודע כי רוב הספינות מרוסיא לארץ ישראל באות בזמננו דרך טורקיה בים השחור מבעד למיצר ה"בוספורוס". כמ"כ בידוע שלאחר חורבן מערב רומי עם בירתה בידי הגרמנים ימ"ש נותרה קוסטנטינא לבדה בשם "מזרח רומי" ומיום שמלך מרוסיא נשא בת המלך האחרון מקוסטנטינא הריהם מחשיבים את עצמם כיורשים של מלכות מזרח רומי ונושאים בדגליהם את סמל הנשר הכפול של קוסטנטינא. שוחחתי על ענין זה עם הרב דב אליאך מחבר הביוגרפיה "הגאון" על חייו ומשנתו של הגר"א, הוא אמר לי שידוע לו מכתבי תלמידי בריסק ששמעו מרבותיהם בשם הרב מבריסק על השמועה הנ"ל בשם הגאון שזו היתה הערכת מצב שנכונה לדורו ולזמנו ואין היא רלוונטית לתקופתינו. דבר זה מצוין גם בספרו "הגאון" חלק שני פרק כד על אמונה ובטחון עמ' 765 הערה 60, רבי אריה לוין אמר ששמע מפי הגר"ח ברלין בשם הגר"א (ר"ח שמע מפי הג"ר איצלה מוולוז'ין, מפי אביו הגר"ח מפי הגר"א): "בשעה שתגיע אליו השמועה על כניסת צבא רוסי בשערי איסטנבול, ימהר ללבוש בגדי שבת ויצפה לרגלי משיח" (הובא ב"הגאון החסיד מווילנא עמ' קפט). בשם הגר"ז מבריסק הובא, כי בתרגום יונתן בן עוזיאל סוף פרשת בלק, רמז למעבר במיצר אדרדנלים (ראה שם במדבר כד, כד). באשר לשמועה שהובאה בזה בשם הגר"א, ביאר הגרי"ז, שלא התכוון אלא שאם אכן יתרחש המאורע בימיו, יראה בזה סימן לגאולה, אבל לא שלעולם ועד יעמוד זה כסימן לגאולה (רשימות תלמידים לבית בריסק – הרב אליאך הסביר לי שהתלמידים שמעו את זה מפי אחד מבני הרב מבריסק רבי משולם דוד שליט"א או רבי יושע בער זצ"ל). חשוב לציין כי דבר ידוע הוא שלבית בריסק יש מסורות ברורות מתלמידי הגאון כי הם הרי צאצאים של גדול תלמידי הגר"א רבי חיים מוואלאזין זצ"ל. בספר "הגאון" בפרק הנ"ל מאריך ומצטט שמועות נוספות בשם הגר"א בענין הגאולה, ומסיים שם שעיון בדברים השונים המצויים מהגר"א, מפי כתבו או משמו, אודות העתיד להתרחש בעת הגאולה וסימניה, אשר אלו תלויים בסתרי קבלה, בחילופי זמנים ובבחינות שונות, מביא אפוא למסקנה שהסיק כבר הרמב"ם עבורנו. זה לשונו: "וכל אלו הדברים וכיוצא בהן לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו שדברים סתומין הן אצל הנביאים גם החכמים אין להם קבלה בדברים אלו אלא לפי הכרע הפסוקים ולפיכך יש להם מחלוקת בדברים אלו ועל כל פנים אין סדור הויית דברים אלו ולא דקדוקיהן עיקר בדת ולעולם לא יתעסק אדם בדברי ההגדות ולא יאריך במדרשות האמורים בענינים אלו וכיוצא בהן ולא ישימם עיקר שאין מביאין לא לידי יראה ולא לידי אהבה וכן לא יחשב הקצין אמרו חכמים תפח רוחם של מחשבי הקצים אלא יחכה ויאמין בכלל הדבר" (פרק יב מהלכות מלכים הלכה ב). לגבי לבישת בגדי שבת, בהלכה נפסק שיש ללבוש בשבת בגדים נאים כיוצא לקראת מלך ולקראת חתן וכלה, וכמו שנוהגים אנשים להתלבש בפגישה עם אנשים חשובים, ופשוט הוא שלקראת בואו של מלך המשיח יתלבשו אנשים במיטב מחלצותיהם (ראה שבת קיג. וקיט. ושו"ע או"ח סימן רסב). הרב משה ליב הלברשטט
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il