שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • דרכי הגאולה

הגאון מוילנא על רוסיה ומשיח בן דוד

undefined

הרב משה ליב הכהן הלברשטט

כ"ג אייר תשע"א
שאלה
שמעתי בשם הגאון מוילנא, שכאשר הצי הרוסי יעבור דרך הבוספורוס אלו סימנים לביאת משיח בן דוד. הגאון מוילנא כותב שם שזה יהיה הזמן ללבוש בגדי שבת (לקראת ביאת המשיח). מה הכוונה של הקטע הזה? ומה הם בגדי שבת ומה החשיבות של בגדים אלו בכלל, ולאור ביאת משיח בן דוד?
תשובה
(בספר חבלי משיח בזמננו, עמ' 134) נכתב : קבלה בידינו מתלמידי הגר"א בשם הגאון (מוילנא) : "אם הספינות של מלכות רוסיא יחצו את מיצר "בוספורוס" (ה"דרדנלים") צריכים ללבוש בגדי שבת" לומר לך, שהשעה קרובה אז לביאת המשיח (לחצו כאן לעוד מידע על משיח בן דוד). ודע כי רוב הספינות מרוסיא לארץ ישראל באות בזמננו דרך טורקיה בים השחור מבעד למיצר ה"בוספורוס". כמ"כ בידוע שלאחר חורבן מערב רומי עם בירתה בידי הגרמנים ימ"ש נותרה קוסטנטינא לבדה בשם "מזרח רומי" ומיום שמלך מרוסיא נשא בת המלך האחרון מקוסטנטינא הריהם מחשיבים את עצמם כיורשים של מלכות מזרח רומי ונושאים בדגליהם את סמל הנשר הכפול של קוסטנטינא. >>מאגר השיעורים המלא על חבלי משיח
>> סדרת שיעורים מרתקת על משיח בן יוסף
>> מה זה תסביך משיח?  שוחחתי על ענין זה עם הרב דב אליאך מחבר הביוגרפיה "הגאון" על חייו ומשנתו של הגאון מוילנא, הוא אמר לי שידוע לו מכתבי תלמידי בריסק ששמעו מרבותיהם בשם הרב מבריסק על השמועה הנ"ל בשם הגאון שזו היתה הערכת מצב שנכונה לדורו ולזמנו ואין היא רלוונטית לתקופתינו.  דבר זה מצוין גם בספרו "הגאון" חלק שני פרק כד על אמונה ובטחון עמ' 765 הערה 60, רבי אריה לוין אמר ששמע מפי הגר"ח ברלין בשם הגאון מוילנא (ר"ח שמע מפי הג"ר איצלה מוולוז'ין, מפי אביו הגר"ח מפי הגאון מוילנא): "בשעה שתגיע אליו השמועה על כניסת צבא רוסי בשערי איסטנבול, ימהר ללבוש בגדי שבת ויצפה לרגלי משיח" (הובא ב"הגאון החסיד מווילנא עמ' קפט). בשם הגר"ז מבריסק הובא, כי בתרגום יונתן בן עוזיאל סוף פרשת בלק, רמז למעבר במיצר אדרדנלים (ראה שם במדבר כד, כד). >> איך נדע שהמשיח בא?
>>האם חייבים לחכות למשיח?
>> האם למשיח תהיה משפחה? באשר לשמועה שהובאה בזה בשם הגאון מוילנא, ביאר הגרי"ז, שלא התכוון אלא שאם אכן יתרחש המאורע בימיו, יראה בזה סימן לגאולה, אבל לא שלעולם ועד יעמוד זה (פלישת רוסיה) כסימן לגאולה (רשימות תלמידים לבית בריסק – הרב אליאך הסביר לי שהתלמידים שמעו את זה מפי אחד מבני הרב מבריסק רבי משולם דוד שליט"א או רבי יושע בער זצ"ל).  חשוב לציין כי דבר ידוע הוא שלבית בריסק יש מסורות ברורות מתלמידי הגאון מוילנא כי הם הרי צאצאים של גדול תלמידי הגאון מוילנא רבי חיים מוואלאזין זצ"ל.  בספר "הגאון" בפרק הנ"ל מאריך ומצטט שמועות נוספות בשם הגאון מוילנא בענין הגאולה, ומסיים שם שעיון בדברים השונים המצויים מהגאון מוילנא מפי כתבו או משמו, אודות העתיד להתרחש בעת הגאולה וסימניה, אשר אלו תלויים בסתרי קבלה, בחילופי זמנים ובבחינות שונות, מביא אפוא למסקנה שהסיק כבר הרמב"ם עבורנו.זה לשונו: "וכל אלו הדברים וכיוצא בהן לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו שדברים סתומין הן אצל הנביאים גם החכמים אין להם קבלה בדברים אלו אלא לפי הכרע הפסוקים ולפיכך יש להם מחלוקת בדברים אלו ועל כל פנים אין סדור הויית דברים אלו ולא דקדוקיהן עיקר בדת ולעולם לא יתעסק אדם בדברי ההגדות ולא יאריך במדרשות האמורים בענינים אלו וכיוצא בהן ולא ישימם עיקר שאין מביאין לא לידי יראה ולא לידי אהבה וכן לא יחשב הקצין אמרו חכמים תפח רוחם של מחשבי הקצים אלא יחכה ויאמין בכלל הדבר" (פרק יב מהלכות מלכים הלכה ב). לגבי לבישת בגדי שבת, בהלכה נפסק שיש ללבוש בשבת בגדים נאים כיוצא לקראת מלך ולקראת חתן וכלה, וכמו שנוהגים אנשים להתלבש בפגישה עם אנשים חשובים, ופשוט הוא שלקראת בואו של מלך המשיח יתלבשו אנשים במיטב מחלצותיהם (ראה שבת קיג. וקיט. ושו"ע או"ח סימן רסב). הרב משה ליב הלברשטט
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il