שאל את הרב

  • הלכה
  • טבילה ומקווה

טבילת אדם בבריכה

undefined

הרב עזריה אריאל

כ"א אייר תשע"ג
שאלה
שלום כבוד הרב. מה הדין לגבי אדם שטובל בבריכת שחיה לילדים בחצר שיש בה ארבעים סאה והבריכה לא בגדר קרקע אלא כלי המחזיק מים? תודה תזכו למצוות .
תשובה
לשואל, שלום! אין כל אפשרות לטבול במים אלו. הרחבה: ברור שלטבילה שהיא חובה, כגון טבילת נשים או טבילת העולה להר הבית או טבילת כלים הנקנים מן הגויים, בריכה בתוך כלי איננה מקווה, ואפילו בריכה בקרקע זקוקה למי גשמים דווקא. אך יש מקום לדון על טבילה של מנהג, כגון אלו הנוהגים לטבול משום קרי כפי שהיה נהוג בימי בית שני, האם טבילה כזו מועילה להם. על כך נחלקו אמוראים במסכת ברכות (כב ע"ב), האם ארבעים סאה מים שאובים הנתונים בתוך כלי כשרים לטבילה זו, או דווקא מים שבקרקע. כמו כן יש לדון לגבי נטילת ידיים על ידי טבילתם במים, לפי שיטת הראב"ד (הלכות ברכות פרק ו הלכה ה, ומובאת בשולחן ערוך אורח חיים סימן קנט סעיף טז, לצד דעת הרמב"ם החולקת) שארבעים סאה מים שאובים כשרים לטבילת הידיים, משום שהם כשרים לבעל קרי. מדברי הראב"ד עצמו והשולחן ערוך שם מבואר שדעתו להכשיר דווקא מים שבקרקע, כשיטה המחמירה במחלוקת האמוראים הנ"ל, וכפי שפירש את דבריו בלחם משנה (הל' ברכות שם), ועיין משנה ברורה סימן קנט ס"ק פט-צ.וכך כתב במפורש בשו"ע הרב בעל התניא (אורח חיים סימן תרו סעיף יא), שבעל קרי אינו טובל במים שבכלי. המסקנה, אפוא, שאין כל אפשרות לטבול במים אלו, אפילו טבילת ידיים וטבילה של מנהג.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il