שאל את הרב

  • הלכה
  • לפני התפילה

אכילה לפני תפילה לנשים

undefined

הרב עזריה אריאל

ב תמוז תשע"ג
שאלה
שלום לכבוד הרב, אני לא נוהגת להתפלל תפילת שחרית בבוקר, בבוקר אני קוראת ברכות השחר , ברכות התורה וקריאת שמע (אני יודעת שאישה חייבת תפילה אחת ביום ומכיוון שאין לי זמן בבוקר אני מתפללת תפילת ערבית ) רציתי לשאול לגבי שתייה ואכילה במשך היום,מהו הדין במקרה שאין לאישה אפשרות להתפלל תפילת שחרית?
תשובה
לשואלת, שלום! מותר לאכול לאחר תפילתך המקוצרת בבוקר. הרחבה: במשנה במסכת ברכות (פ"ג מ"ג) נאמר שנשים חייבות בתפילה, ועל היקף חיובן חלוקות הדעות: יש אומרים שהן חייבות להתפלל תפילת העמידה ("תפילת שמונה עשרה") בכל תפילות היום, או לפחות בשחרית ומנחה, ויש אומרים שהן חייבות רק בתפילה מקוצרת הכוללת את יסודות התפילה, והם: אמירת שבח לה', בקשה כלשהי, ותודה לה'. המחלוקת נעוצה בשאלה: כיצד ניתן ליישב את ההלכה שנשים חייבות בתפילה עם הכלל שנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמן? הרמב"ם (הלכות תפילה א, א-ב) השיב על השאלה כך: מצוות התפילה היא מן התורה, ככתוב "ועבדתם את ה' אלקיכם", ו"ולעבדו בכל לבבכם", ועבודה שבלב היא התפילה. חובה זו איננה לנוסח מסוים בזמנים מסוימים, אלא לאמירת שבח לה', בקשה והודאה, ופירוט הברכות וחלוקת הזמנים לשחרית מנחה וערבית אינו מן התורה אלא מדברי חכמים. לפי זה, אומר הרמב"ם, מובן מדוע הנשים חייבות בתפילה, מפני שביסודה היא לא מצווה התלויה בזמן. משתמע מדבריו שחיוב הנשים בתפילה הוא רק בגרעין הבסיסי שמן התורה. ראשונים אחרים הסבירו, ויש שגורסים כך בגמרא עצמה, שהנשים חייבות בתפילה למרות שהיא מצווה שהזמן גרמה כי אף הן זקוקות לבקשת רחמים מה'. לפי הסבר זה נראה שהנשים חייבות בכל תפילת העמידה כמו האנשים. הדעה המקובלת יותר בראשונים היא השיטה השניה, אך המנהג הנפוץ הוא כדעה הראשונה (משנה ברורה סימן קו ס"ק ד). הברכות שאת אומרת כוללות את היסודות הנ"ל: שבח לה', בקשה (בברכת התורה: "הערב נא ה' אלוקינו" וכו') והודיה לה' (ב"מודה אני", בברכת "אלוקי, נשמה שנתת בי... מודה אני לפניך" וגם חלק מהברכות הקצרות הן הודאה לה', כמו "שעשה לי כל צרכי"). לכן את יכולה לאכול אחריהן (ספר 'אשי ישראל' פרק יג סעיף ל).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il