שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר במדבר

איך חטא משה

undefined

הרב רפאל וסרטיל

י תמוז תשע"ג
שאלה
"יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם" (במדבר כ’ יב’) קשה: כיצד משה נכשל בחטא מי המריבה, והלא משה "זכה וזיכה את הרבים" כמבואר במסכת אבות (ה, כא) ו"כל המזכה את הרבים , אין חטא בא על ידו" כמבואר במשנה (שם)?
תשובה
לשואל שלום, נאמר בספר חסידים (ברית עולם ושומר הברית סימן שנב): "והא דתנן כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו. היינו שהמזכה את הרבים אינו נכשל לחטוא בשוגג. אבל לא מפני שזיכה את הרבים יסתלק ממנו הבחירה ולא יהיה לו יצה"ר. וא"כ אם יצר הטעהו לעבור עבירה במזיד אפשר שיעבור כי הוא בחירי". ובאשר למשה רבנו ע"ה, אומר ה"חתם סופר" בדרשותיו על התורה (תורת משה, פרשת חקת ד"ה במשנה), כי עיקר הטעם שאין חטא בא על ידו הוא, שלא יהיה הוא בגיהנם ותלמידו בגן עדן (ראה יומא פז ע"א). ואצל משה היה עונשו שלא יכנס לארץ ישראל, והרי גם תלמידיו, דור המדבר, גם הם לא נכנסו אל הארץ. אבל אילו לא חטאו הם והיו זוכים לבא אל הארץ, לא היה בא חטא על ידי משה רבנו. לכן אמר משה "ויתעבר ה' בי למענכם... ויאמר ה' אלי, רב לך... כי לא תעבור את הירדן הזה". בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il