שאל את הרב

  • הלכה
  • תרופות וויטמינים

הנאה מיין נסך בתרופה

undefined

הרבנות הראשית לישראל

כ"ט אב תשע"ג
שאלה
שלום, אני מו"צ. האם מותר לחולה שאין בו סכנה לשתות תרופה מתוקה שיש בה יין נסך [לא מצא משהו אחר]? הוא לא מרגיש את האוכל בפיו [כי משותק בלשונו]. אך הרמב"ם, מאכלות אסורות, כד, י כתב שאסור לאכול דרך הנאה וכאן החולה אוכל כדרך העולם אלא שהוא לא מרגיש ולא נתחשב בדעתו.
תשובה
ב"ה שלו-ם וברכה ההגדרה שלא כדרך אכילתו נקבעת על פי דרך העולם ולא על פי מקרה פרטי - התר למקרה פרטי יכול להטעות למקרים אחרים. מובא ברמ"א(יורה דעה קנ"ה, ג'):"...י"א שבכל איסורי הנאה מרבנן - מותר להתרפאות בהן אפילו חולה שאין בו סכנה ואפילו יין נסך בזמן הזה...ולעשות ממנו מרחץ...ובלבד שלא יאכל וישתה האיסור...". סיבת האיסור של אכילה ושתייה כי זה נחשב כדרך הנאה וזה נאסר בחולה שאין בו סכנה כנפסק שם בשולחן ערוך. אולם יש להוסיף שהרמ"א הביא(שם קל"ד, ב') שיטת יש אומרים(ר"ת בפסחים ל',רא"ש ומרדכי) שסתם יינן בטל בשישים, לכן יתכן שבחולה שאין בו סכנה אפשר לסמוך על הדעה הזאת שסתם יינן בטל בשישים בתרופה אם כן יהי-ה מותר אף ששותה כדרך שתי-ה. ההיתר הוא רק בתרופה שניתנה על ידי רופא וקיים ניסיון שהיא עוזרת. בברכת רפואה שלמה הרב חגי בר גיורא
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il