שאל את הרב

  • הלכה
  • היטמאות למת

האם לכהן מותר להיכנס לבתי גויים

undefined

הרה"ג דוב ליאור

כ"ה שבט תשע"ד
שאלה
שלום הרב ידועה מחלוקת האחרונים האם כיום שאין טהרות בא"י יש איסור טומאה לכהן בארץ העמים. לשיטת השבות יעקב, המובא בפת"ש סימן שסט, יש איסור היום (וכך הרב הורה לי למעשה). האם גם מדורות של גויים (בתי גויים בארץ ישראל) גם אסור לכהן כיום מדין טומאה או לא? אם יש חילוק בין טומאת ארץ העמים לבתי גויים? אשמח למקור. נפק"מ כשאין מצווה (שאז נדחה אפילו טומאת ארץ העמים), האם מותר לכהן להיכנס כיום לבית של גוי כדו’ ביקור וכו? מה שראיתי שהרמב"ם בהלכות טומאת מת הביא את טומאת ארץ העמים וכן גזרו על בתי גויים בא"י מדין טומאת ארץ העמים לעומת זאת בהלכות אבל מביא רק את טומאת ארץ העמים שמותר לכהן לשם לימוד תורה או לישא אישה וכו כיון שטומאה דרבנן נידחת או לא גזרו במצווה או כבוד מלכים. משמע מהרמב"ם הזה שכיום בטוח שאין דין מדרונות של גויים אחרת היה צריך לביא את זה בהלכות אבל שזה יותר חידוש שכהן אסור אפילו בתים בא"י. אבל צריך להבין למה?
תשובה
השבות יעקב אומר שבזמננו מותר לאדם מישראל לצאת לחוץ לארץ כי בכל מקרה אנחנו לא יכולים להזהר בטומאה, אני חושב שאז היה חשש שמא הם קוברים את הנפלים בתוך הבתים כי בזמנם לא היו מרצפות והאדמה עצמה הייתה הרצפה ולפעמים היו גם קוברים שם. אני חושב שהיום המציאות השתנתה בזה ואין היום מקומות שגויים גרים על אדמה ולכן אין חשש של קבירת נפלים. לגבי יציאה לחוץ לארץ יש בעיה בכלל גם לישראל לפי שיטת הרמב"ם כפי שהוא פוסק בהלכות מלכים אין לצאת לחו"ל אלא רק לארבעה דברים: ללמוד תורה, לישא אישה, להציל מהנוכרים, או אם הוא יבואן או יצואן לצורך פרנסה, ככה גם פאת השולחן לומד פשט בדעת הרמב"ם. וכן גם שיטת תוס' (ע"ז יג) שרק לדברים שמנו חז"ל מותר, ולמצוות אחרות אסור. אבל השאילתות פוסק שלכל דבר מצווה מותר לצאת לחו"ל, והיום מקילים כמו השאילתות, אבל מי שרוצה להיות ממש חסיד יחמיר כמו הרמב"ם והתוס' שלא לצאת סתם ככה לחו"ל לא לבילוים ולא לראות נוף וכדו' אלא רק לדברים שחז"ל מנו. שאלו את הרב קוק בספר משפט כהן האם מותר לצאת לחו"ל להשטתח על קברי צדיקים, והוא השיב שיש עניין בהשתטחות על קברי צדיקים אבל כשזה בא בהתנגשות עם איסור יציאה לחו"ל לא ברור שזה דוחה את האיסור, ולכן הוא נוטה שאדם לא יסע לחו"ל על מנת להשתטח על קברי צדיקים. ובנוסף אם מישהו רוצה להשתטח על קברי צדיקים יש לו מספיק בארץ, יש את האבות הקדושים בחברון, גדולי התנאים במירון, מישהו יגיד שהצדיקים בחו"ל יותר גדולים מאלה? זה לא יעלה על הדעת ואפשר להתפלל גם על קברי צדיקים בארץ. בכל אופן לא נראה לי נכון לצאת לחו"ל להשתטח על קברי צדיקים. לא נראה לי שצריך לחשוש להיכנס לבית של גוי בזמננו. בחו"ל יש בעיה כללית של טומאת ארץ העמים ביציאה לחו"ל, את זה חכמים אסרו. לכהן בנוסף לאיסור עצמו לצאת לחו"ל יש גם את האיסור של טומאת מדורת גויים, וזה גם בארץ אסרו אבל היום היות והרצפות הם אחרת וזה לא מצוי שיקרה דבר כזה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il