שאל את הרב

  • הלכה
  • פסוקים ושם ה'

פסוק בחדר שינה

undefined

הרב עזריה אריאל

כ"ט תמוז תשע"ג
שאלה
האם מותר שתהיה בחדר שינה תמונה שמופיע עליה פסוק או חצי פסוק? למשל "זכרתי לך חסד נעורייך" או "אשת חייל מי ימצא.." האם יש הבדל בין פסוק מהתורה? לנ"ך? לפיסקה של הרב?
תשובה
לשואלים, שלום! תליית חלק מפסוק בחדר שינה מותרת, בתנאי שאין בו שם ה' וגם ההקשר שלו בהיותו כתמונה הוא כביטוי בלבד. פיסקה מדברי הראי"ה - אם היא כוללת פסוק אסורה בוודאי, ואם לא - נראה שלכתחילה עדיף להימנע. הרחבה: בפסוק הכולל את שם ה' הדבר ברור שאסור לתלותו בחדר שינה זוגי (עיינו שבת קכ ע"ב). לגבי פסוקים ללא שם ה', כתב בכף החיים (סי' מ סקי"ח) שגם אותם אין לתלות (הוא מציין למנהג לתלות פסוקים ליד מיטת יולדת, ומעיר שלפעמים צריך לכסותם). דין זה תלוי בשאלה האם הפסוקים הללו טעונים גניזה (ספר 'גנזי הקודש' פ"ד סי"ג והערה כג). לגבי גניזה קיימת הבחנה בין חלקי פסוקים שנועדו לציטוט לבין חלקי פסוקים שנועדו רק כביטוי: מה שנועד רק לביטוי - אין בו קדושה, ואינו צריך גניזה (גנזי הקודש פ"ט סעיפים א, ד, על פי השולחן ערוך יו"ד סי' רפד ס"ב שפסוק הנכתב באיגרת שלומים לשם "צחות הלשון" אינו צריך שרטוט). למשל, פרסומת עם המילים "ונשמרתם מאד לנפשותיכם", מודעת אבל ועליה הכיתוב: "נפלה עטרת ראשנו" (חלק מפסוק באיכה). לכן, אם המילים "זכרתי לך חסד נעורייך" מופיעות ללא הפניה למקור בתנ"ך, אלא כביטוי חיבה לרעייתך (וזהו שינוי ממשמעותו המקורית של הפסוק, העוסק בעם ישראל), הרי זה ביטוי חיבה גרידא שאין בו קדושה. כמו כן "אשת חיל מי ימצא" המצורף לתמונת אשתך וכדומה. באשר לפיסקה מדברי הרב קוק זצ"ל, אם היא כוללת שם ה' או פסוק כלשהו בוודאי שיש בה קדושה והיא טעונה גניזה וממילא אין לתלותה בחדר השינה. אם היא לא כוללת שם ה' או פסוק, אלא מביעה רעיון של קודש במנותק מפסוק (כגון הפיסקה הראשונה ב'אורות'), לעניות דעתי יש מקום לומר שמבחינה הלכתית צרופה אין בה קדושה, ובכל זאת לכתחילה נראה שעדיף להמנע מכך. כך כתב בשו"ת חוות יאיר (סימן קט), על קדושת דברי דפוס: "חלילה לנו לנהוג בהם שום בזיון, כי קודש הם מצד הענין הנאמר בהם ומצד התכלית, שהם ללמוד וללמד דברי תורה או מוסר... ואפשר דלא חמירא כולי האי לענין איסור תשמיש בחדר בשעת הדחק, ומכל מקום אין לסמוך גם בזה הלכה למעשה אם אפשר". בכל אופן, אם מוסיפים לתמונה כיסוי כלשהו בנוסף על כיסוי הזכוכית הקבוע שלה - ברור שמותר לנהוג בחדר באופן חופשי, וחשוב לדעת זאת כשמתארחים בחדר עם תמונות כאלו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il