שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מזוזה

תיקון מזוזה כסדרה ודין מזוזה שנכתבה שלא כסידרה

undefined

הרב עזריה אריאל

ט"ז אב תשע"ג
שאלה
אני רב קהילה קטנה ורחוקה בקנדה. יש בידי הרבה מזוזות שיש בהן פסול קטן וקל לתיקון. (וכלי הסת’’ם שלי איתי). הבעיה כמובן , שצריך לכתוב את המזוזה ’כסדרה’. שאלתי במקרי דיעבד (שאחרת לא תהיה מזוזה, כיון שלא יקנו מזוזה חדשה), האם ניתן לפסול את האות האחרונה במילה ’הארץ’ (לגרד את ה’ץ’), אח’’כ לתקן את הפסול באמצע המזוזה, ורק לבסוף לשוב ולתקן את ה’ץ’- האות האחרונה. תודה שוב, האם בדיעבד תוכשר המזוזה בכך?
תשובה
לשואל, שלום! 1. דין "כסדרן" אין פירושו רק שהאות האחרונה תיכתב לבסוף, אלא צריך שכל האותיות תיכתבנה לפי סידרן, ואם דילגו על אות אחת - אין תקנה אלא למחוק משם ועד הסוף, ואם יש שם שמות ה' - אין לכך תקנה. על כך עיין ברמב"ם הל' תפילין פ"א הי"ז והגהות מיימוניות אות נ, ש"ך יו"ד סי' רפח סק"ב, שו"ע או"ח סי' לב סכ"ג ומ"ב ס"ק קח. 2. מאחר שציינת שמדובר בפסולים "קטנים וקלים לתיקון" אציין את הידוע שיש סוגי פסול קטנים אך מהותיים ומבטלים את "כסידרן" ויש פסולים קטנים שאינם מבטלים את "כסידרן", והדבר תלוי האם צורת האות הייתה ניכרת, עיין או"ח סי' לב סעיף כה. 3. עם זאת, בשעת דחק גדולה כגון זו שזהו מקום שאין בו מזוזות או שאנשים לא ירצו לקנות מזוזה חדשה, ומן הסתם הקשר שלהם ליהדות עלול להיפגע בהעדר מזוזות, יש מקום לסמוך על שיטת ראשונים שלפיה במזוזה לא נאמר כלל דין "כסידרן". דין זה לא נאמר בש"ס, אלא במכילתא לגבי תפילין, ודעת הרבה ראשונים שהוא הדין למזוזה אבל הדבר אינו מוסכם: עיין תוס' מנחות לב,א ד"ה דילמא ובשטמ"ק שם אות יג, שם נראה שלדעת רש"י ותוס' אין דין "כסדרן" במזוזה (הט"ז יו"ד רצ סק"א הבין בדעת תוס' ש"כסידרן" מעכב בסדר כתיבת כל פרשה אך לא בסדר הפרשיות, ובנקודות הכסף שם נחלק עליו שאפילו בסדר הפרשיות תוס' אינם מקילים בזה, אך עיין ביאור הגר"א סי' רפח סק"ה שהבין בתוס' שהקלו לגמרי בזה, וכן מוכח מרש"י שבשטמ"ק). ועיין שפת אמת שבת עט,ב, גינת ורדים או"ח כלל ב סי' ד, שו"ת אבני נזר או"ח סי' י אות יז, שו"ת משיבת נפש או"ח סי' ח וישועות מלכו הל' תפילין פ"ה ה"א. כל הספרים הללו הראו פנים לשיטה המקילה מגמרא או מראשונים, ובישועות מלכו הנ"ל כתב בפירוש שבשעת הדחק יש להקל ולקבוע בלא ברכה, וכמובן חלילה מלהקל בזה בכל מקום שהדבר אפשרי ויש לסמוך על שיטה זו רק בשעת הדחק גדולה לפי ראות עיניך ואין לדיין אלא מה שעיניו רואות (לגבי הברכה, יש לשקול אם כדאי לומר להם שלא יברכו או עדיף שלא לומר דבר אלא אם כן ישאלו). נראה גם שכדאי לכתוב בעיפרון על גב מזוזות אלו שהן נכתבו שלא כסידרן, כדי שלא יצא מזה מכשול לשנים רבות ליהודים שיהיה ביכולתם וברצונם לקנות מזוזה כהלכתה. מן הסתם אלו שיקפידו על ההלכה של בדיקת מזוזה וייראו את הכתוב יהיו מוכנים להחליף אותה (על ההיתר להוסיף מילים מאחורי המזוזה כשיש בכך צורך עיין שו"ת דברי דוד, טהרני, ח"ב סי' נג). בהצלחה רבה בכל מעשיך לש"ש!
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il