שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • לוויה, קבורה ובית הקברות

נשיאת ארון קבורה על ידי אישה

undefined

הרב עזריה אריאל

ט"ז אב תשע"ג
שאלה
האם יכולה אישה להיות אחת מנושאי ארון קבורה בדרך לקבר? אשמח למקורות לאיסור\היתר, אם ישנם. אני משמש כרב קהילה קטנה בקנדה.
תשובה
לשואל, שלום! 1. ביסודו של דבר מצוות הקבורה מוטלת גם על הנשים, שהרי אין זו מצוות עשה שהזמן גרמה (ומה שאין קוברים בשבת הוא עניין חיצוני למצווה). אף מצאנו במקורות קבורה על ידי נשים, כמסופר בתוספתא באהלות (פ"ג ה"ט): "מעשה בבית דגן ביהודה באחד שמת ערב פסחים והלכו וקברו ונכנסו האנשים וקשרו את החבל בגולל, משכו האנשים מבחוץ ונכנסו הנשים וקברו והלכו האנשים ועשו פסחיהן לערב". פירוש: האנשים לא רצו להיטמא, כדי שיוכלו לעשות את קרבן הפסח, ולכן הם סחבו רק את אבן הגולל הכבדה, שאיננה מטמאת בהזזה ללא נגיעה, ואילו את קבורת המת, הקלה יותר, השאירו לנשים (לדיון על מעשה זה מצד הלכות קרבן פסח יעויין בספרנו 'שערי היכל' על פסחים מערכה קמו). 2. נהוג אצל הרבה חברות-קדישא שאין לנשים לנגוע במת אחרי הטהרה ושמעתי מרב חשוב ומומחה בענייני אבלות שאין לכך מקור ברור. הדברים מבוססים כנראה על מקור קדום בשם 'מעשה המת' (נדפס בשו"ת ים הגדול, ומיוחס בטעות להלל הזקן, ראו אודותיו אצל מאיר בניהו, ספר הזכרון לרב נסים, חלק ו, עמ' שטז והלאה), שם נאמר שאחרי הטהרה יש למנוע מנידה ובעל קרי לנגוע במת. כידוע, יש מקפידים שרק מי שטבל לקריו יגע במיטה או ישא אותה, וממילא הוא הדין לאשה בימים שאיננה טהורה, אבל מנהג רוב ישראל כידוע שלא להקפיד על נשיאת המת על ידי בעל קרי, ואם כן לכאורה גם באשה אין להקפיד. 3. מאחר שלפי המתואר בשאלה מדובר על נשיאת הארון יחד עם גברים, נראה שיש להמנע מכך מטעמי צניעות על פי הנאמר בגמרא בסוכה נב ע"א: "וספדה הארץ משפחות משפחות לבד, משפחת בית דוד לבד ונשיהם לבד. אמרו: והלא דברים קל וחומר. ומה לעתיד לבא - שעוסקין בהספד ואין יצר הרע שולט בהם - אמרה תורה אנשים לבד ונשים לבד...".
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il