שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר במדבר

ספירת עם ישראל אחרי הקמת המשכן

undefined

הרב רפאל וסרטיל

כ אלול תשע"ג
שאלה
בס"ד לרב שלום, 1. מדוע חודש אחרי הקמת המשכן סופר ה’ את עמ"י מדוע ה’ המתין חודש? 2. מהי מטרת הספירה לפי הפשט והדרש?
תשובה
לשואל שלום, כך כתב רש"י בתחילת ספר במדבר: מתוך חבתן לפניו, מונה אותם כל שעה; כשיצאו ממצרים מנאן; וכשנפלו בעגל מנאן (בפרשת פקודי), לידע מנין הנותרים; וכשבא להשרות שכינתו עליהם מנאם (בפרשת במדבר). מדברי רש"י בספר שמות (ל, טו), למדים אנו כי מחצית השקל שבפרשת כי תשא שמשה לעשיית האדנים. אמנם בראש פרשת כי-תשא אין ציווי על עצם המנין אלא רק על אופן ביצועו במידה וידרש, אך לפי דברי רש"י (שמות ל, טז) הציווי למנות את בני ישראל בא מהר מאד, וזו לשונו: ונתת אתו על עבודת אהל מועד - למדת שנצטוה למנותם בתחלת נדבת המשכן אחר מעשה העגל. וכיון שישנו ציווי על מנין זה, עומד רש"י על תכליתו, תוך תשומת לב לסמיכות הפרשיות. לפי רש"י, כאמור, גביית מחצית השקל נעשתה בסמוך לבניית המשכן, לאחר חטא העגל, וכיון שזמן קצר קודם לכן נענשו ישראל במגפה, כמו שנאמר: "ויגוף ה' את העם" (שמות לב, לה), כותב רש"י: משל לצאן החביבה על בעליה, שנפל בה דבר, ומשפסק אמר לו לרועה בבקשה ממך, מנה את צאני ודע כמה נותרו בהם, להודיע שהיא חביבה עליו. נפלאים, בהקשר זה, דבריו של הרב זלמן סורוצקין, בעל "אזנים לתורה", העומד על משמעות דברי רש"י, וכה דבריו: כי תשא - לאחר מעשה העגל, שאז מנאם כדי לדעת מספר הנותרים, וכאמרם ז"ל: "משל לזאב שנפל על הצאן, הוצרך בעל הצאן למנותם לידע כמה חסרו". וקשה: הלא די היה לנכות מששים רבוא יוצאי מצרים שלושת אלפים שהרגו הלויים בעובדי העגל, והיינו יודעים את מספר הנותרים, ולא הוצרכו למנין? ונראה לי, שהמנין הזה היה מעין הפגנה, שלימדה זכות על ישראל, לנקות אותם מעוון העגל, כי את העגל עשו מתי מספר, והשטן קטרג על כל ישראל... והמנין אחרי מעשה העגל הראה, כי מספר בני ישראל עולה על ששים רבוא, ורק שלושת אלפים נהרגו על שהשתחוו לעגל, היינו שעובדי העגל היו פחות מאחד אחוז ממאתיים בישראל, וכן מפורש בפרשת פקודי, שנתנו מחצית השקל שש מאות אלף ושלושת אלפים וחמש מאות וחמשים. וזה שאמרו שמנה אותם "לידע מספר הנותרים" ולסתום בזה את פי השטן... ועל-ידי הפגנה זו ידע העולם, שרק קומץ קטן של פורקי עול ובעלי תאוה (וגם הם לא מבית ישראל המה, שהרי אמרו לישראל: "אלה אלהיך ישראל" ולא אמרו "אלהינו ישראל") עשו את העגל, וישראל לא אבה להם ולא שמע בקולם. בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il