שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות נוספות

גיטה וידה באין כאחד

undefined

כולל דיינות פסגות

כ"ו אלול תשע"ג
שאלה
נסתפקתי בדבר המגרש את אשתו בנידתה ורוצה להושיט לה גט - דקי"ל דאסור להושיט מידו לידה דבר, אי אמרינן בזה דאין לו תקנה אלא שיגרש ע"י שליח (או יניח בחצירה), או דלמא אמרינן בכי האי גוונא ’גיטה וידה באין כאחד’ דכיוון שסו"ס ע"י נתינת הגט שוב איננה אשתו ובאישה זרה שרי להושיט מידו לידה (דרק באשתו גזרו) נמצא שלא עבר על איסור הושטה- ועל כן שרי לתת הגט מידו לידה ממש לכתחילה. והם מעשים בכל יום- דרוב המגרשים נשותיהן מסתמא עושים כן לאחר שלא חיו ביחד זמן רב והאישה לא טבלה ליטהר מנידתה. (וקשה בעיני לומר דכיוון שאין כאן חשש קורבה שכן סו"ס מרחיקה- לכן לא גזור רבנן, שהרי אף בבטל הטעם לא אמרינן בטלה התקנה)
תשובה
שלום, אין איסור לתת גט ליד אשתו גם כשהיא טמאה נידה, כיוון שאינו נוגע בה, לא אסרו בכגון זה שהוא בפרהסיא במקום בית דין, בדבר שאינו שכיח, וראיה לדבר, ממה שיש פוסקים שהתירו לחתן לתת טבעת על יד אשתו למרות שהיא נידה כדי לקדשה, וכמו שנוהגים כיום, ואם כך בזמן חיבת חופה קל וחומר לענין נתינת גט. בברכת התורה, הרב מרדכי רוימי
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il