שאל את הרב

  • הלכה
  • ספר תורה

מצות כתיבת ספר תורה ליורש ס"ת

undefined

הרב עזריה אריאל

ח כסלו תשע"ד
שאלה
שלום לכבוד הרב שליט"א. 1. מצות עשה על כל איש מישראל לכתוב ספר תורה לעצמו. מה הדין אם אדם ירש מאביו ספר תורה? האם הוא יוצא ידי חובת כתיבת ספר תורה או שהוא לא יוצא ידי חובה והוא חייב לכתוב לעצמו? 2. מצות עשה על המלך לכתוב ספר תורה מצד המלוכה. מה הדין אם המלך ירש מאביו את הספר תורה מצד המלוכה, וירש ספר תורה ככל אחד מישראל. האם הוא יצא ידי חובת המצוות או שהוא יהיה חייב לכתוב שני ספרי תורה? (אחד מצד המלוכה, ואחד ככל אדם מישראל) תודה וכל טוב.
תשובה
לשואל, שלום! גם מי שירש ספר תורה צריך לכתוב ספר חדש, וכן המלך. תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף כא עמוד ב: "וכותב [המלך] ספר תורה לשמו. תנא: ובלבד שלא יתנאה בשל אבותיו. אמר רבה: אף על פי שהניחו לו אבותיו לאדם ספר תורה - מצוה לכתוב משלו, שנאמר ועתה כתבו לכם את השירה". וכן פסקו הרמב"ם (הל' ס"ת ז, א) והשולחן ערוך (יו"ד סי' ר"ע ס"א): "מצות עשה על כל איש מישראל לכתוב לו ספר תורה, ואפילו הניחו לו אבותיו ספר תורה מצוה לכתוב משלו". ולגבי המלך פסק הרמב"ם (הל' מלכים ג, א): "בעת שישב המלך על כסא מלכותו, כותב לו ספר תורה לעצמו יתר על הספר שהניחו לו אבותיו". אך מהמשך דברי הרמב"ם נראה שאם המלך ירש ס"ת מאבותיו די לו שיכתוב את הספר המיוחד למלך והוא פטור מלכתוב את הספר שהוא מצווה על כל אדם, עיין שם בכסף משנה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il