שאל את הרב

  • הלכה
  • תכלת

תכלת בציצית שאיננה מצמר ופשתן

undefined

הרב עזריה אריאל

י"א כסלו תשע"ד
שאלה
שלום כבוד הרב, התחלתי לנהוג תכלת בציציות ונתקלתי בשאלה: אני אשכנזי, האם יש ענין של תכלת בטלית קטן לא מצמר או פשתן (כגון טלית מכותנה)? אם כן, לפי איזו שיטה לקשור? הרי הרמב״ם פוסק שרק בגד מצמר נקרא בגד מדאורייתא, לכן נראה לי לא הגיוני לקשור לפי שיטתו כשהטלית לא מצמר. בברכה
תשובה
לשואל, שלום! גם בגד כותנה חייב בתכלת, ויש לקשור אותה כמו בבגד צמר. הרחבה: גם לפי שיטת הרמב"ם שבגד שאינו מצמר ופשתן פטור מציצית מן התורה, החיוב מדרבנן הוא כמו בבגד החייב מן התורה, כלומר, בתכלת ובלבן. כך עולה בבירור מדברי הרמב"ם בהלכות ציצית: ראשית מסתימת לשונו, שבפרקים א-ב כתב על מצות התכלת והלבן ובפרק ג (הלכה ב) כתב באופן סתמי שחכמים חייבו את בגדי המשי וכו' בציצית, ומשמע - הציצית שדיבר בה בפרקים הקודמים. עוד משמע כך בבירור מלשונו בפרק ג הלכה ה: "כסות של צמר עושין לבן שלה חוטי צמר, וכסות של פשתן עושין לבן שלה חוטי פשתן ממינה, ושאר בגדים עושין לבן של כל מין ומין ממינו, כגון חוטי משי לכסות משי, וחוטי נוצה לכסות נוצה, ואם רצה לעשות לבן לכל שאר מינים מצמר או מפשתים עושה". הזכיר מספר פעמים שהוא דן על חוטי הלבן בלבד, משום שבכל אלו יש גם תכלת שהיא דווקא בצמר. וכן מפורש בכסף משנה שם (הל' ו): "שמאחר שהוא סובר שטלית של שאר מינין פטורה מציצית מן התורה, היאך מתיר לעשות לבן שלהם של פשתן? שהרי כשיטיל בהם תכלת נמצא שהוא כלאים שלא במקום מצוה! לכך נ"ל דבמטיל לבן לבדו מיירי...", כלומר, מדובר במציאות שאין לו תכלת. אכן, בספר העיטור (דף עב טור א) משמע שלפי הדעה ששאר מיני הבגדים חייבים רק מדרבנן, חכמים לא חייבו להטיל תכלת אלא רק להטיל את מספר החוטים הדרוש. כדעה זו ניתן להבין מהגמ' במנחות לט ע"ב: "אימא או צמר או פשתים", עיין שם, אך בקרן אורה שם הסביר שהיא מדברת למי שאין לו תכלת, וכן בחזון איש (ציצית ג,כד). מצד אחר יש מקום להקל במינים אלו לפי שיטת הרמב"ם, אם נניח שהתכלת המופצת כיום איננה ודאית אלא מסופקת, ואם כן ניתן לומר שבבגד החייב רק מדרבנן אין צורך (ולא שאין טעם) להחמיר מספק ולהטיל תכלת. אך לעניות דעתי זיהוי התכלת מארגמון קהה קוצים יצא מכלל ספק, ואין כאן מקום להאריך. ומאחר שציינת שאתה אשכנזי, הרי הרמ"א (סי' ט ס"א) הכריע שכל הבגדים חייבים מדאורייתא. ממילא מתייתרת השאלה כיצד לקשור: מה שתכריע בטלית של צמר ופשתן נכון גם לגבי טלית של כותנה. וגם אילו היית צודק בטענה שלפי הרמב"ם אין טעם לשים תכלת בבגד כותנה, אין זה סותר לקשירת החוטים על פי שיטתו. שתי המחלוקות (האם בגד כותנה חייב מדאורייתא ואיך קושרים את התכלת) אינן קשורות עניינית זו לזו, וניתן לסבור בזו כדעת ראשון מסוים ובזו כדעת ראשון אחר.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il