שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • נגיעה

שמירת נגיעה בילדות

undefined

הרב עזריה אריאל

כ"א מרחשון תשע"ד
שאלה
בס"ד שלום הרב, לחברי יש ילדות קטנות משנה ועד 6-7 האם מותר להעביר ילדה את הכביש? אם ילדה נותנת "כיף" מותר? או באה לקבל חיבוק? תודה רבה אשמח לדעת אם יש הבדל בין הגילים וכו’. תודה רבה.
תשובה
לשואל, שלום! מצד הדין מותר לנגוע בילדות קטנות בערך עד גיל שבע-שמונה, כולל חיבוק וכדומה, מאחר שבגיל זה מטבע הדברים אין לנגיעה שום משמעות מעבר לנגיעה בבן. בילדות גדולות ומפותחות יותר, יש להמנע ממגע שיש לו משמעות של חיבה, כמו 'כיף' או חיבוק. מגע סתמי, מותר מן הדין עד גיל בת מצווה (אם גם לפי תחושתך האישית זהו אכן מגע סתמי, שאינו גורם לך למחשבות לא רצויות), ויש מקום להמנע ממנו משיקולים חינוכיים (כמובן, בהעברת כביש אם יש צורך בטיחותי בנגיעה ברור שמותר). בכל גיל, יש לוודא שהתנהגותך מתאימה לרצון הילדה וההורים וגם יש לכבד את 'מנהג המקום' אם אתה נמצא ברשות הרבים בסביבה שבה מקובלים סייגים מחמירים יותר. הרחבה: במקורות חז"ל והראשונים העוסקים בילדות יש התייחסות בעיקר ל'עריות', כלומר, נשים שאינך רשאי לשאת אותן (קרובות משפחה האסורות בנישואין, או ילדה שכבר נישאה), וכן נידה (ילדה בגיל בת מצווה היא בחזקת נידה). לגבי פנויות קטנות שאינן קרובות משפחה ואינן מוגדרות כ'עריות', מצאנו בחז"ל איסור יחוד, ובפוסקים הוזכר גם שיש להמנע מכל דבר שעלול לגרום הרהור עבירה (משנה ברורה סי' עה ס"ק יז וסי' ריז ס"ק טז; אגרות משה או"ח ח"א סי' כו). בחזון איש (או"ח סי' טז סק"ח) נאמר בהקשר זה: "כל שאין דעתן של בני אדם עליהן מחמת קטנותן - מותר... ואין כאן שיעור בשנים [=הגדרת גיל קבועה], אלא לפי מציאותן וקטנות גופן". מסתבר שהוא הדין לגבי חיבוק וכדומה (וכן בשו"ת באר משה ח"ד סי' קמה). לכן, הקובע הוא המצב הגופני על פי שיקול הדעת, ומקובל לאמוד זאת בסביבות גיל שבע ('ארחות רבינו הקהילות יעקב' ח"ג עמ' רד, בשם החזו"א; שו"ת אור לציון ח"ב, פרק ו יב; וביביע אומר ח"ו או"ח סי' יד התיר גם בגיל תשע). ממילא, מגיל זה ומעלה יש לאסור כל מגע שיש לו משמעות של חיבה. מגע שאין בו חיבה, לדעת רוב הפוסקים נאסר מדרבנן רק ב'עריות', דהיינו באשה נשואה, או בכל בת מגיל שתים עשרה ומעלה, שהיא בחזקת נידה. בקרובות משפחה יש שיקולים נוספים לקולא ולחומרא, ולא התייחסנו אליהן כאן (ראו 'קדושים תהיו' עמ' 75 הערה 12 בשם הרב אליהו זצ"ל, שאח ואחות מותרים בחיבוק ונשיקה עד גיל 12).