שאל את הרב

  • הלכה
  • עולם הצומח
קטגוריה משנית
undefined
שאלה
שלום רב, בחצר ביתנו בחנייה ישנו עץ חרוב שניטע לפני למעלה מ7 שנים, היום הגענו למצב שבו אנו רוצים לסגור את החניה לחנייה מקורה ולעשות שם חדר מגורים אך העץ מפריע כי הוא גדל לתוך שטח החניה. כמה נקודות שיעזרו למקד את התשובה: העץ ניטע על ידי גנן גוי בזמן שהבית היה ברשותנו, העץ ניטע לפני למעלה מ7 שנים ולא נשא פרי כלל (רק פרחים קטנים). אותם פרחים שיש בעץ מושכים אליהם בעונת הפריחה שלהם המון דבורים וצרעות מה שגורם לחוסר נוחות בכניסה לבית. במהלך עונת הסתיו העץ מוציא ריח נוראי. יש במרחק 2-2.5 מטר מהעץ קו ביוב שעובר ברצפה וקיים חשש שבעתיד שורשי העץ יפגעו הקו הביוב (עץ החרוב ידוע בשורשיו הארוכים). בדקנו לגבי אופציה של עקירת העץ עם שורשיו על ידי גוי ונטיעתו במקום אחר אך הדבר קשה לישום (אך אפשרי) ויגרום לנזק רב של שבירת הריצוף ברדיוס של 1.5-2 מטר מהעץ (העץ מוקף במשטח מרוצף). איזה אופציות עומדות בפניי? האם חיתוך העץ באופן שנשאר רק הגזע נטוע בא בחשבון (כמובן שיתבצע על ידי גוי) או אולי למכור את העץ לגוי והוא כבר יחתוך אותו מהשורש וינסה להעבירו למקום אחר (למרות שידוע שהעץ ימות אם לא יעקר בשלמותו) או רעיון אחר? אשמח לכל תשובה הערה והארה בנושא, פשוט אני לא רוצה לטעות בנושא ולחפש דרך של היתר לכן תיארתי את המצב בשלמותו. תודה מראש.
תשובה
בבס"ד שלום וברכת ד' החרוב יש בו עצים זכריים ונקביים, לפי הנתונים בשאלה נראה שמדובר בעץ חרוב זכרי שיש לו פריחה אבל אין לו הנבה, הדבורים יונקות את הצוף ומפרות את החרוב הנקבי. השאלה אם יש איסור בל תשחית בעץ זכרי שלא נותן פירות. מלשון הפסוק (דברים כ, יט) : "כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות" משמע שהחיוב הוא בעץ הנאכל, אבל בעץ סרק אין איסור כריתת עצים. ואכן לשון הרמב"ם (הל' מלכים פ"ו ה"ט): "כל אילן סרק מותר לקוץ אותו ואפילו אינו צריך לו, וכן אילן מאכל שהזקין ואינו עושה אלא דבר מועט שאינו ראוי לטרוח בו, מותר לקוץ אותו, וכמה יהא הזית עושה ולא יקוצנו, רובע הקב זיתים, ודקל שהוא עושה קב תמרים לא יקוצנו". מכאן אנו לומדים שאילן סרק מותר לקוץ אותו, אמנם לא להשחתה שזה אסור תמיד מדין "בל תשחית" אבל גם איסור כריתת אילנות אין באילן סרק אם יש איזה צורך. הגדרת סרק על פי הגמ' וכפי שפסק הרמב"ם היא בדקל העושה קב תמרים. כפי שכתבנו בדקל יש עצים זכריים ונקביים, ונפסק שרק דקל שעושה קב אסור לקוץ, מכאן שדקל זכרי מותר לקוץ. נראה שכן הדין בחרוב שעץ זכרי אין בו איסור כריתת עצים, למרות שהוא מפרה את העצים, אבל אין איסור כריתת עצים אלא בעץ מניב. עוד יש להוסיף שבתורת החיים (ב"ב כו ע"א תוד"ה אנא) כתב שחרוב הוא עץ סרק, וכפי שמוכח מלשון המשנה (ב"ב כד ע"ב) שחרוב הוא כשקמה עץ סרק. וקשה כיצד יתכן שחרוב המניב פירות יחשב עץ סרק? אלא שהמשנה דנה בעץ חרוב זכרי שאין לו פירות ולכן דינו כעץ סרק. על פי דברינו אלו עולה שחרוב זכרי הוא עץ סרק ומותר לקצצו שלא בדרך השחתה, ועשיית חניה וחדר מגורים אין כאן השחתה אלא צורך ולכן לכאורה מותר לקצוץ עץ זה אפילו על ידי ישראל. בפסקי התוס' (פסחים ריש פר' מקום שנהגו) כתב שהקוצץ עץ סרק ג"כ לא רואה בו סימן ברכה, ונו"נ המפרשים מניין למד פסקי התוספות שגם בעץ סרק אין סימן ברכה (עיין אפרקסתא דעניא ח"א סי' לה, ובספר עץ השדה סי' ב אות ב). יתכן להסביר שחרוב זכרי אמנם הוא עץ זכרי שאין בו פירות אבל אין רואים בו סימן ברכה כיוון שעץ זכרי מפרה. על כן נראה שמעיקר הדין יכולים לעקרו על ידי ישראל, אלא מחשש סכנה עדיף שימכרו את העץ לנכרי שיקצוץ אותו, אין צורך לעקור אותו עם שורשיו. בברכת התורה והארץ הרב יהודה הלוי עמיחי מכון התורה והארץ כפר דרום אשקלון
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il