שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ארבעת המינים

כשרות אתרוג מורכב

undefined

מכון התורה והארץ

ד כסלו תשע"ד
שאלה
יש לי עץ אתרוג שלם- ’לא מורכב’. אני מעוניין להרכיב עליו ענף של לימון. האם ענף של לימון יפסול לי את פירות האתרוג לברכה? האם כל הרכבה בעץ פוסלת, או רק כשהאתרוג יונק משורשי המין האחר?
תשובה
שלום וברכת ד' לגבי הרכבת לימון ואתרוג נחלקו בכך האחרונים, הלבוש (סי' תרמ"ט סעי' ד) כתב שזו הרכבה האסורה, ואפילו על ידי גויים אין להתירה, ובספר בית אפרים (או"ח סי' נו) האריך לחזק את דברי הלבוש שיש איסור כלאים בהרכבה זו. אולם השבות יעקב (ח"א אורח חיים סי' לו) השיג על הלבוש שאין זה מין שאינו במינו, ועיין בזרע הארץ (עמוד רנז) שהשיג וכתב שאין איסור כלאים בלימון ואתרוג. בעץ הדר (פ"א) סובר שלגוי אין איסור כלאים באתרוג ולימון, וקצת משמע מדבריו שהוא סובר שיש איסור ליהודי בהרכבת לימון ואתרוג. על כן מכיוון שיש בכך מחלוקת אחרונים האם יש איסור כלאים בהרכבת לימון ואתרוג אין לעשות כן לכתחילה ובודאי לא לישראל. לגבי שאלת הרכבת ענף עיין בארץ חמדה (ספר ב, ח"ב סי' ג אות ט) שכתב שצורה זו היא עיקר איסור כלאים, דהיינו לא ההרכבה של עץ על גבי עץ, אלא ההרכבה האסורה היא הרכבה הגורמת להאבקה בין הפרחים באותו העץ. לפי הסבר זה פעולת הרכבת ענף לימון בעץ אתרוג אסורה מדיני כלאים. אמנם הרבה אחרונים ס"ל שגם הרכבה שבה מורידים את ראש הכנה וכעת נשאר הרוכב כעץ היא הרכבה מדאורייתא, אבל נראה שלא יחלקו על דברי הגר"ש ישראלי זצ"ל שגם הרכבת ענף בעץ היא אסורה מדאורייתא, וכפי שכתב רש"י (סוטה מג ע"א) שהרכבת ענף אסורה מדין תורה. לגבי השאלה של האתרוג הגדל בעץ כזה, נראה שלדעות מסוימות יש כאן עבירה בעץ זה, א"כ יתכן שיש כאן דין של כל שתעבתי, כמו כן יתכן שאין זה האתרוג שעליו צוותה תורה, על כן לא ראוי לצאת ידי חובה באתרוג זה. סיכום: אין לעשות הרכבת ענף לימוץ בעץ אתרוג. כמו כן אם נעשתה הרכבה זו מן הראוי לא להשתמש בפרי האתרוג זה לארבעת המינים. בברכת התורה והארץ הרב יהודה הלוי עמיחי מכון התורה והארץ כפר דרום אשקלון
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il