שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות בברכות

'אשר יצר' בהליכה

undefined

הרב עזריה אריאל

י"ח כסלו תשע"ד
שאלה
האם מותר לכתחילה ללכת בעת שאומר את ברכת אשר יצר וזה רק חסידות לעצור או שחייבים לעמוד במקום כשמברכים ברכה זו?
תשובה
לשואל, שלום! מותר לומר ברכת 'אשר יצר' בהליכה, ועדיף לומר אותה בצורה שבה הכוונה תהיה מיטבית: אם העמידה מאפשרת ריכוז - הדבר מומלץ; ואם העמידה מפריעה לכוונה, כגון כשאתה לחוץ וממהר או שאתה במקום שהעמידה ואמירת הברכה בו נראות מוזרות, אפשר ללכת. חז"ל הזכירו חובה לעצור מהליכה בפסוק הראשון של קריאת שמע (ברכות יג ע"ב ושו"ע או"ח סי' סג ס"ג), וכן חובה לשבת בברכת המזון כדי שיוכל להתכוון היטב, מפני שהיא מצווה מן התורה (ברכות נא ע"א ושו"ע או"ח סי' קפג ס"ט, ועיין שם סעיף י לגבי ברכת מעין שלוש), וכמובן בתפילת העמידה חובה לעמוד במקום מסוים. אך בשאר חלקי התפילה וקריאת שמע וכן בברכות מותר לברך תוך כדי הליכה (עיין סי' סג ס"א ופסקי תשובות סי' קפג אות כ). לגבי תפילת הדרך נאמר בשו"ע (סי' קי ס"ד) ש"אם אפשר - יעמוד מלילך כשיאמרנה" (אלא אם כן העיכוב מטריד את מנוחתו - משנה ברורה שם ס"ק כב), אך מהגמרא והראשונים נראה שיש כאן הדגשה מיוחדת משום שזוהי תפילה ולא רק ברכה, ויש בה דמיון לתפילת העמידה (עיין ברמב"ם הל' תפילה פ"ד הי"ט).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il