שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

בעלות על עוברים

undefined

הרב מרדכי גרוס

כ"ה שבט תשע"ד
שאלה
אשה שיש לה ולבעלה עוברים מוקפאים שעשו מהפריית מבחנה, ורוצה שיחזירו לה מבלי רצון בעלה [בעלה לא רוצה, ואפשר שיחזירו לה ובכלל לא ידע מכל זה] האם זה מותר? לכאורה זה מחלוקת בין הר"מ, הלכות חובל ומזיק ד, ב במילואים שדמי הולדות שייכים לאשה, וכך פסק השו"ע, תכג. אך דעת הראב"ד שזה שייך לבעל, וכן דעת התוספות ב"ק מט בד"ה אטו, וכך פסק הרמ"א שם. ואז זה תלוי בין ספרדים ואשכנזים. אבל אחרי מחשבה, מדובר בולד, אך בזרע זה ברור ששייך לבעל ואסור. אשמח גם לדעת את דעתו של הגאון הרב כלאב בנושא.
תשובה
שלום וברכה, הגאון הרב אברהם יצחק כלאב שליט"א כתב על הנדון מאמר בספרו עדת מעוזו עמוד שפד (במהדורה החדשה) כדאי לעיין שם, דברינו מקצרים את המצוי שם באריכות. המזיק אשה מעוברת ומת העובר משלם דמי העובר לבעל כפי שכתוב בתורה "בעל האשה". נחלקו רבה ורב חסדא מה הדין כשהזיקו עובר של גר ומת הגר קודם הנזק, רבה מחייב לשלם לאם ורב חסדא פוטר. נחלקו הראשונים האם הפסיקה כרב חסדא (רא"ש) או כרבה (רמב"ם). וכן נחל' שו"ע ורמ"א לדינא. (חו"מ סימן כתג) אפשר שנחלקו האם העובר חשוב חי לעניין הקניין כך שאין עליו בעלות, וחידוש התורה לשלם לבעל דמי וולדות הוא גזירת הכתוב, או שיש עליו בעלות וממילא תזכה בו האם כשאין אב. היה מקום להשוות הנדון של ביצית מופרית במבחנה לעובר ברחם האשה, אך נראה לחלק ביניהם שרק בעובר חי ברחם האשה אין בעלות אלא כפי גזירת התורה, מה שאין כן ביצית מופרית שטרם הושתלה ברחם שייך בעלות, והוא משתייך לאשה, אמנם היה מקום לדון שגם לאיש יהיה בעלות מצד שיש לאדם בעלות על חומר היוצא מגופו, אך נראה שהחומר הקיים בביצית המופרית שייך לאשה כיוון שהחומר הקיים מגיע מהתפרקות הביצית והזרע רק מפרה אותה, וכיון שכך הבעלות הוא של האשה, ודין הבעל כיורד לשדה חברו. היה אפשר לדון שיהיה לאשה יכולת להכריח את הבעל להמשיך בתהליך מצד קנין שותפים, או מצד שכל אחד מקנה את חלקו לשותף כדי שישמש בו לשותפות, או שההתעסקות של הצוות הרפואי בביצית ובזרע יהיה מעשה הקניין, ואכן כך נקט הרב ישראלי ז"ל בשו"ת חוות בנימין ח"ג, אך לא נראה כן כיוון שמטרת השותפות היא להוליד וולד, וכיוון שאין בעלות על וולד, אין מעשה הקניין על השותפות חל גם על שלביו הראשוניים. אמנם יש לאסור על האשה להמשיך בתהליך בניגוד לדעת הבעל מצד שאין להפוך אדם לאב בניגוד לרצונו. כדאי שבני הזוג יגיעו לדון בדבר בבית דין, כיוון שהדבר נידון בין שניהם. בברכה, דברי הרב כלאב שליט"א נכתבו על ידי מרדכי גרוס. הרב מרדכי גרוס.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il