שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מזוזה

חיוב מזוזה במחסן שנכנסים אליו דרך חלון

undefined

הרב עזריה אריאל

כ אדר א' תשע"ד
שאלה
שלום לרב. האם מחסן גדול שנימצא מתחת לגג רעפים שהכניסה אליו דרך חלון נמוך צריך מזוזה?תודה
תשובה
לשואל, שלום! החיוב במזוזה נאמר על "פתח" ולא על "חור". מה מבדיל ביניהם? גודל הפתח והגישה אליו. אם גובה החלון עצמו (חלל החלון) פחות מעשרה טפחים - הוא פטור ממזוזה (רמ"א יו"ד רפז ס"ב). כמו כן, אפילו אם גובהו מספיק, אם קצהו התחתון נמצא בגובה עשרה טפחים או יותר מעל מפלס הקרקע שלצידו - הוא פטור ממזוזה, אלא אם כן יש מדרגות המובילות אליו, או סולם הקבוע בקיר שלצידו ('חובת הדר' פרק ז סעיף יח, על פי הגדרת "פתח" בהלכות עירוב חצרות, עיין שו"ע או"ח סי' שעב סעיפים ח-ט). גם אם התקיימו שני התנאים הללו, חלל מספיק ונגישות, יש לקבוע מזוזה בלא ברכה, מאחר שמדובר במחסן. חיובו של מחסן במזוזה שנוי במחלוקת תנאים ואמוראים וראשונים (יומא יא,א). הכרעת השולחן ערוך (יורה דעה רפו ס"א) כדעה המחייבת, אם כי כמה אחרונים הורו שמספק אין לברך על המזוזה (ערוך השולחן שם ס"ט; מנחת יצחק ח"ד סי' צב; שבט הלוי ח"ב סי' קנו; וילקוט יוסף, שובע שמחות ח"א עמ' תקנג, בשם תשובת אביו הרב עובדיה זצ"ל).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il