שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • מוקצה

מגנט בשבת

undefined

כולל הלכה בית אל

כ"ו אדר א' תשע"ד
שאלה
האם מותר בשבת להוריד דף נייר המחובר בדיסקית מגנט אל לוח מתכת? האם מותר להחזיר את הדף אל הלוח ולחברו במגנט? (הסבר: מודעה תלויה על לוח מודעות ומחוברת במגנט. מורידים את המודעה על מנת לקרוא לקהל את תוכנה, ולאחר מכן מחזירים את המודעה אל לוח המודעות ומצמידים במגנט).
תשובה
מותר. הרחבה לתשובה: בהחזרת מגנט אל לוח מתכת ישנם שני דיונים: א) מצד מלאכת תופר. במשנה ברורה (שמ, ס"ק כט) מבואר שבחיבור בגד על ידי קרסים ולולאות (=כפתורים) אין משום מלאכת תופר. והביאור בזה הוא, שכיוון שצורת הכפתור מראה שהוא מיועד לפתיחה וסגירה תמידית – הרי אין אנו רואים את הכפתור כמחבר את חלקי הבגד אלא רק כאוחזם יחד. מיסוד דין זה כתבו פוסקי זמננו להתיר גם חיבור על ידי רוכסן (שמירת שבת כהלכתה, פרק טו הערה רמו). ולפי זה יש להתיר גם חיבור על ידי מגנט. ב) מצד מלאכת בונה – כאשר המגנט מחובר ללוח הקבוע בקיר, או למקרר (שמחמת גודלו נידון כקרקע). השולחן ערוך (שח, סעיף ט) פוסק שאסור לחבר דלת ללול של תרנגולים משום מלאכת בונה, כיוון שהלול מחובר לקרקע. אף על פי כן, המגן אברהם (שיד, סעיף קטן ב) התיר לתלות סדינים המצוירים לנוי, אפילו אם ישארו שם בקביעות. החזו"א (סימן נב, סעיף קטן יג) תמה מדוע אין כאן משום בונה, וכתב שאחת הדרכים בהם המג"א פסק להקל הוא שתלה את הוילונות באופן "רפוי שנוח להסירן, וממילא דרכן להסירן". על פי זה יש להתיר הצמדה והפרדה של מגנט, כיוון שהחיבור בהחלט הינו "רפוי שנוח להסירו". הרב עודד מילר כולל הלכה ישיבת בית אל
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il