שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • יסודות האמונה

מעמד הר סיני לאומות

undefined

הרב רפאל וסרטיל

ו אדר ב' תשע"ד
שאלה
שלום רב. שאלתי היא האם אומות העולם שמעו את הדיבור בסיני או רק עם ישראל? ואם הם שמעו מדוע אנחנו היחידים שמעבירים את המסורות הזו ולא גם אומות העולם ? אני שואל על סמך המדרשים הבאים : 1)רעם אל בקולו נפלאות מהו ירעם? אלא בשעה שנתן הקדוש ברוך הוא את התורה בסיני, הראה בקולו לישראל פלאי פלאים. כיצד? הקדוש ברוך הוא היה מדבר, והיה הקול יוצא ומחזיר בכל העולם, וישראל שומעים את הקול בא להם מן הדרום, והיו רצים לדרום לקבל את הקול משם וכן לכל ד’ רוחות, ואחר כך נהפך להם מן השמים והיו תולין עיניהם לשמים, והיה הקול נהפך להם מן הארץ שנאמר: מן השמים השמיעך את קולו לייסרך. ועל הארץ והיו ישראל אומרים זה לזה, והחכמה מאין תמצא? וכל העם רואים את הקולות, שהיה הקול נהפך לשבעה קולות, ומשבעה לשבעים לשון, כדי שישמעו אומות העולם, והייתה כל אומה ואומה שומעת קולו של הקדוש ברוך הוא, ונפשם יוצאה אבל ישראל לא היו ניזוקים. והוא שמשה אמר בסוף מ’ שנה: כי מי כל בשר אשר שמע קול אלוהים חיים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויחי אתה היית שומע וחיה. אבל אומות העולם שומעים ומתים. 2)אמר רבי יוחנן: היה הקול יוצא ונחלק לשבעים קולות, לשבעים לשון, כדי שישמעו כל האומות, וכל אומה ואומה שומעת קול בלשון האומה, ונפשותיהן יוצאות, אבל ישראל היו שומעין ולא היו ניזוקין. כיצד היה הקול יוצא? אמר רבי תנחומא: דו פרצופין היה יוצא והורג לעובדי כוכבים, שלא קבלוה ונותן חיים לישראל, שקבלו את התורה, הוא שמשה אמר להם: בסוף ארבעים שנה (דברים ה, כג): כי מי כל בשר אשר שמע קול אלהים חיים מדבר מתוך האש וגו’, אתה היית שומע קולו [וחיית, אבל עובדי כוכבים שומעים ומתים.
תשובה
לשואל שלום, מדברי חז"ל הנפלאים שהבאת אכן עולה כי גם אומות העולם שמעו את דבר ה', אלא שאומות העולם אינן בנויות לכך, על כן מששמעו את הקול פרחה נשמתן. מובן שאלו שאינן בנויות לשמוע קול ה' אינן ראויות להיות אלו שמעבירים את התורה. בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il