שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • ירושה וצוואה

ממון האשה

undefined

כולל דיינות בית אל

כ"ו אייר תשע"ד
שאלה
שלום כבוד הרב. הגיעה אלי שאלה בדבר שני בני זוג שהאשה קבלה ירושה של כמה מאות אלפי שקלים מדודה שנפטרה ואביה שגם נפטר לא מזמן. כיוון שהיחסים בין בני הזוג אינם כ"כ מוצלחים, האשה חפצה להפקיד את כל הכסף אצל אחיה וכך להצילו מבעלה במקרה שיתגרשו. השאלה היא: א. האם יש לה זכות לכך שהרי יש כלל בהלכה שכל מה שקנתה אשה קנה בעלה? ב. האם יש נפקא מינה בין שהכסף תחת ידה לבין מצב שעדין הירושה עדין לא חולקה בין היורשים? תודה רבה.
תשובה
אשה שקבלה ירושה דין הנכסים שקבלה הם כנכסי מלוג שהבעל רק מקבל את הפירות אך הנכסים של האשה. מובא בגמ' בכתובות סה: מציאת האשה ומעשה ידיה לבעלה, וירושתה - הוא אוכל פירות בחייה, היינו לבעל יש רק את הרווחים מן הנכסים אבל גוף הנכסים שייכים לאשה ועל כן אם ח"ו יהיו גרושין האשה מקבלת את נכסי המלוג האלו לפי השווי העכשוי של הנכסים כדברי הגמ' יבמות סו.. "ואלו הן עבדי מלוג: אם מתו - מתו לה, ואם הותירו - הותירו לה," וכך פסק מרן באה"ע ס' פה ס' ב' . אם נפלו לה בירושה מטלטלין קונים דבר שפירותיו מרובין ויציאתה מרובה ושאינו מכלה קרן. וכמובא בכתובות עט. במשנה נפלו לה כספים - ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות; ובגמ' הביאו עוד דוגמאות שקונים רק דברים שנשמר הקרן שלהם ואין קונים דבר שאין גזעו מחליף וכן פסק הרמב"ם ומרן שם ס' פו יג. כדי להבטיח את הקרן לאישה. וכן איננה יכולה לתת נכסי מלוג אלו מתנה ואין מתנתה מתנה והבעל מוציא (כתובות עח. גבי שטר מברחת וכ"פ מרן שם ס' פה' ז ). היינו שנכסי מלוג אומנם הם שלה אך איננה יכולה להוציא מרשותה ולמנוע מהבעל את זכותו לפירות . כל דין זה הוא בהנחה שהבעל יודע שזכתה בירושה אך אם לא יודע יתכן שהדין ישתנה. באה"ע ס' צ'– א ברמ"א מוכח שהבעל הוא נקרא מוחזק בירושת האשה אפי' שעדיין לא חלקו את הירושה ולכן יורש. כלומר כאשר יש ירושה אפי' שעדיין לא נחלקה נחשב בידיה של האישה וע"כ אם הנכסים ידועים, אפי' שנתנה או מכרה לפני החלוקה אינו קיים שאין לה זכות להפקיע את זכותו של הבעל מהפירות וק"ו שאין ההפקדה מפקיעה את זכיות הבעל בנכסיה. ואם אינם ידועים לבעל אזי לכתחילה אסור לתן ולמכור ואם נתנה או מכרה קיים. ואם תפקיד ברגע שהבעל ידע שזכתה בירושה יוכל להוציא מיד הנפקד. כל זה עפ"י דיני ההלכה המקובלים אומנם כיום לפני שניתן צו ירושה אין לצדדים חלק בפועל בירושה ואינם יכולים לממש את זכותם ויתכן שגם לפי ההלכה יחשב שהנכסים לא נפלו בירושה לצדדים וא"כ אם ינתן צו ירושה והבעל לא ידע מכך יהיה לזה דין של נכסים שאינם ידועים שאם מכרה ונתנה קיים אבל הפקדה לא תועיל. ואם הבעל ידע מכך הוא מיד יזכה בפירות ולא תוכל האישה להפקיע את הפירות מידיו. למסקנה הפקדה לא תועיל להוציא מיד בעלה אלא רק מכירה או נתינה לפי התנאים שהזכרנו. אינני נכנס לדיון לגבי ירושה של אחות בין אחים לעניין צוואה בימינו שלא היה זה מעניין השאלה. הרב אבישי חבר טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il