שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מעשר כספים - כללי

כיצד להתחיל להפריש מעשר כספים?

undefined

הרב עזריה אריאל

שאלה
א. אנחנו לא הקפדנו עד היום על מעשר כספים ורוצים להתחיל. האם אנחנו צריכים לחשב אחורה את כל המשכורות מהשנים האחרונות ולתת מעשר מהסכום של כל ה"נטו"ים, או שלתת מעשר ממה שיש כרגע בבנק, או שלתת רק ממה שנקבל מהיום והלאה? ב. ראיתי פעם שכתוב שמי שלא יכול לחשב מעשר מדויק שיפריש יותר ויעשה תנאי שכל מה שנתן מעבר למעשר המדויק זה בגדר צדקה רגילה ולא בגדר מעשר. איך עושים תנאי כזה? פשוט להגיד בע"פ?
תשובה
לשואלים, שלום! ראשית יש לדעת שנתינת מעשר כספים איננה חובה מן התורה, ולדעת רבים מן הפוסקים גם איננה חובה מדרבנן, אלא היא מוגדרת כמנהג טוב ומומלץ (פתחי תשובה, יורה דעה סימן שלא אות יב; שו"ת ציץ אליעזר חלק ט סימן א). אמנם יש קיום מצווה מדאורייתא בכל נתינת צדקה, אבל לא נקבעה חובה לתת אחוז מסוים מהרכוש (פרט לחקלאי, בשנים שבהן הוא צריך לתת מעשר עני). לכן אין צורך "להיחנק" כדי לתת את המעשר, ויש מקום לשיקול הדעת כמה לתת על פי אפשרותכם. אינני מכיר אתכם, אבל לאנשים מן השורה הברירה העדיפה היא לתת מעשר על הכסף שכרגע בבנק וגם מכאן והלאה (שו"ע יו"ד סי' רמט ס"א), ואין מקום להסתבך כלכלית עבור פרעון מעשר של שנים מן העבר. אם הסכום מהקרן הקיימת כעת גבוה במיוחד, וקשה לכם לוותר עליו, ניתן להקים בו גמ"ח הלוואות ('אהבת חסד', לחפץ חיים, ח"ב פי"ח). כמו כן, מי שמתחיל במצוות מעשר כספים כדאי מאוד שיאמר שהוא מקבל זאת על עצמו בלי נדר ('אהבת חסד', שם). ב. לשאלתך השניה, ההנחה בשאלה היא ש"מעשר" צריך להיות מדויק, ולכן אם זה יוצא יותר מ- 10% צריך להגדיר את היתרה כצדקה נפרדת מן המעשר. מעיקר הדין אינני רואה סיבה לומר זאת, עיין בשו"ע הנ"ל שמצוות מעשר כספים היא עד חומש (עיין גם שו"ע יו"ד סי' שלא סעיף עו, שאפילו במעשר מהצומח, ששיעורו קבוע בתורה, היתרה לא מבטלת את המעשר עצמו, ואכמ"ל). כך נראה באהבת חסד שם, שדן בדומה לזה באופן הפוך, במי שרוצה להפריש רק מעשר ואינו פנוי כעת לדקדק בחשבונותיו והוא נותן צדקה בלי חשבון ובסוף השנה גילה שנתן יותר ממעשר, האם היתרה על המעשר יכולה להיחשב על חשבון שנה הבאה, וכתב שעדיף שיתנה מראש שמה שיותר ממעשר יהיה על חשבון השנה הבאה (לא כי היתרה מקלקלת את המעשר של השנה, אלא כי הוא לא רוצה לתת יותר ממעשר). אמנם באהבת חסד פי"ט בהגהה המתחילה "ומדלא" כתב שיש עניין שהמעשר יהיה מדויק, ולכן מה שמוסיף עליו כדאי לתתו בתור צדקה בעלמא. לעניין זה מספיקה אמירה בפה ומסתבר שגם מחשבה בלבד. אך בשבט הלוי (ח"ה סי' קלג,ג) כתב שלבו נוטה שאין בזה שום חשש, וכך מנהג העולם, ובפרט כשמוסיף משום שאינו יודע לדייק במעשר.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il