שאל את הרב

  • הלכה
  • נטילת ידים בהם ואחריהם

עניית אמן ודבר שבקדושה לפני נטילת ידיים

undefined

הרב עזריה אריאל

ח ניסן תשע"ד
שאלה
מה יעשה אדם שיצא משירותים ושמע קדיש או קדושה וכד’ עוד לפני שנטל ידיים... האם מותר לענות?
תשובה
לשואל, שלום! אם הידיים נקיות, והן זקוקות לנטילה רק מפני 'רוח רעה' השורה על הידיים בכניסה לשירותים, אין ספק שמותר וצריך לומר אמן וכל דבר שבקדושה גם לפני הנטילה. ואם הן מלוכלכות, אין לומר קדושה, מפני שהיא כוללת שם ה' (שולחן ערוך או"ח סי' ד סעיף כג). גם אין לענות 'אמן' בידיים מלוכלכות. אמנם היה מקום לכאורה להתיר זאת כשם שמותר לומר 'מודה אני' מיד בקימה, מפני שאין בו שם ה' (משנה ברורה סי' א סק"ח). אבל בשבט הלוי (ח"ז סי' ה) נקט שההיתר ב'מודה אני' (ששנוי במחלוקת - עיין שם) הוא מטעם מיוחד, כדי לאפשר הודיה לה' מיד כשהאדם מתעורר אפילו אם טרם נטל ידיו, ו'אמן' חמור יותר. וכך נקט בפשטות בהלכה ברורה (ח"א, שו"ת אוצרות יוסף סי' טז) ש'אמן' דינו כדבר שבקדושה לעניין זה. בכל אופן, אם יש אפשרות להזדרז ולנקות את הידיים באופן מינימלי, גם ללא נטילה מלאה או אפילו בלא מים אלא במגבת וכדומה, עדיף לעשות כך ולענות אמן וקדושה וכדומה (הלכה ברורה, שם).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il