שאל את הרב

  • הלכה
  • צורת התפילה

להאריך בתפילה - טוב או לא?

undefined

הרב עזריה אריאל

ט"ו תמוז תשע"ד
שאלה
האם טוב להאריך בתפילה או שלא? בגמרא ישנם מספר דעות בנושא זה אשמח להבין יותר את הדעות
תשובה
לשואל, שלום! העניין של אריכות בתפילה צריך להיבחן משני צדדים: האם התפילה הזו טובה יותר, וגם אם כן - האם זה בא על חשבון דברים חשובים יותר. הגמרא בברכות לב ע"ב וכן שם נד ע"ב - נה ע"א משבחת את המאריך בתפילתו, בתנאי שאינו "מעיין בה", כלומר, מצפה שתפילתו תתקבל בגלל אריכותו. יש שחילקו בין שני סוגים של אריכות בתפילה: אריכות זמן מחמת ריבוי כוונה במילים, או אמירת תפילה ארוכה יותר, והעדיפו את הסוג השני דווקא (רבי חיים בן עטר בספרו 'חפץ ה'' על ברכות נה ע"א). מאידך, ידועים דברי השולחן ערוך בסימן א סעיף ד: "טוב מעט תחנונים בכוונה מהרבות בלא כוונה". נראה שהדבר תלוי בתחושת המתפלל, האם ריבוי כוונתו מביא אותו לידי גאווה ותחושה ש"מגיע לו" שתפילתו תתקבל. אבל אם אינו מגיע לכלל יוהרה וציפיה שייענה בזכות זה - עדיפה התפילה האיטית בכוונה שלמה. כך נראה מדברי המאירי שם: "ראוי לו לאדם להאריך בתפלה ובלבד שלא יהא מעיין בה, רוצה לומר שלא יהא משתבח בעצמו על שהפליג בכוונה ויחשוב בעצמו שהוא ראוי להיות נענה עליה". נושא אחר הוא השאלה על חשבון מה זה בא. בכך עוסקת הסוגיה בשבת י ע"א, ובה מחלוקת אמוראים האם ראוי להאריך בתפילה על חשבון לימוד התורה: "רבא חזייה לרב המנונא דקא מאריך בצלותיה, אמר: מניחין חיי עולם ועוסקים בחיי שעה! - והוא סבר: זמן תפילה לחוד, וזמן תורה לחוד". המאירי שם הכריע כדעת רבא, במקרה מסוים שבו יש הפסקה באמצע הלימוד לצורך התפילה: "אף על פי שביארנו שמפסיקין דברי תורה לתפילה, מכל מקום כל שמשנתו ערוכה לפניו ומניחה כדי להתפלל אין ראוי לו להאריך בתפילה כל כך". יש ערך בקבלת דבר ה' הבא אלינו, בלימוד תורה, שגובר על הפנייה מאיתנו אליו בתפילה. אם התלבטותך נוגעת לנקודה זו של היחס בין התפילה לבין מצוות אחרות אני ממליץ שתתייעץ באופן אישי עם תלמיד חכם המכיר אותך. סייג אחר לעניין זה הוא שאריכות התפילה לא תהיה לטורח ציבור (ברכות לא ע"א ושו"ע או"ח סי' נג סי"א).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il