שאל את הרב

  • הלכה
  • לא ילבש

צביעת שיער

undefined

הרב חיים שריבר

י אב תשע"ד
שאלה
שלום לרב, ליבי חפץ מאד בצביעת שיער לא בהכרח בפורים אלא בכללי לצביעת שיער בלונד, האם מותר? והאם יש תנאים?
תשובה
שלום (נפתח בהתנצלות - על אף שהשאלה ממוקדת ומדברת על מקרה מסוים ומוגדר, הארכתי כדי להקיף במקצת נושא זה, שיתכן ויעזור לאנשים נוספים) נחלק את התשובה לשני חלקים: - חלק הלכתי וחלק רעיוני. חלק הלכתי: בנות ונשים - אין מניעה הלכתית בצביעת השיער, אין בזה כללים או תנאים מסויימים. (לנשים נשואות כדאי לעיין (סי קצ"ח יו"ד סע' י"ז, ובדרכי טהרה (לרב מרדכי אליהו) פרק ט"ז סע' י"ב). בנים וגברים - נחלקו הפוסקים צביעת השיער אסורה מדאורייתא או מדרבנן (שו"ת דברי חיים (ח"ב סימן ס"ב) ומהר"י אשכנזי (יו"ד סימן י"ט אות ב') כתבו שהוי מדאורייתא ובשו"ת שואל ומשיב (מהדורא קמא סי' ר"י) כתב שהוי מדרבנן. בדעת הרמב"ם קיימת מחלוקת בפוסקים, והגר"א כתב שלדעת הראב"ד איסור זה הוא מדרבנן) ןכך נפסק בשו"ע (יורה דעה סימן קפ"ב סע' ו'): "אסור (לאיש) ללקט אפילו שער אחד לבן מתוך השחורות, משום לא ילבש גבר (דברים כב, ה) וכן אסור לאיש לצבוע (שערות לבנות שיהיו) (ב"י) שחורות, אפילו שערה אחת..." מכל מקום מצינו מספר מקרים בהם התירו הפוסקים גם לגבר לצבוע את שערו: א. בחור צעיר שהדבר מפריע לו לשידוכים כתבו הגרש"ז אויערבך(מנחת שלמה חלק ב' סי' פ"ו אות ג') , והרב משאש (שו"ת שמש ומגן ח"א,יו"ד יט)- "נוהגים להקל לצבוע או ללקט לבנות מתוך שחורות". ב. לצורך פרנסה (צבע השיער הלבן מונע ממנו לקבל משרה או עבודה מסוימת)- כתב שו"ת אגרות משה (יורה דעה חלק ב סימן ס"א) שמותרת צביעת השיער במקרה זה וז"ל: "ובאם כוונת צביעתו הוא לא ליפוי אלא כדי שיקבלוהו למשרה באופן שאין איסור אונאה כגון שיודע שיעשה המלאכה כצעיר מסתבר שיש להתיר". אמנם בשו"ת תשובות והנהגות (ח"א סי' תסא) לא להקל בזה. חלק רעיוני: את ענייני הצניעות ניתן לחלק לשניים. א. הלכות פסוקות שיש בהם גדרים ברורים של אסור ומותר. ב. המניע לעשיית מעשים ופעולות מסוימות - מה הם באים לבטא? לאיזה צורך אנו עושים אותם? האם עשיית מעשים מסוימים נובעת מהדגשת הצדדים החיצוניים יותר מהנדרש? וכדו'. ככלל בכל מעשה כעין זה עלינו לשאול את עצמנו "למה אנחנו עושים את זה"? התשובה צריכה להיות ממוקדת ישירה וכנה, שאחריה נרגיש שלמים עם עצמנו ועם מעשינו. בהצלחה ויום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il