שאל את הרב

  • הלכה
  • ק"ש שעל המיטה ותיקון חצות

קריאת שמע והמפיל אצל זוג נשוי

undefined

הרב עזריה אריאל

י אב תשע"ד
שאלה
שלום לרב, קראתי שו"ת בנושא דיבור לאחר ברכת המפיל ועדיין לא מצאתי מענה לשאלתי: בתור זוג נשוי אנחנו מדברים לפני השינה וכמובן יותר נוח לקרוא ק"ש ולברך המפיל לפני כן ואז להירדם תוך כדי דיבור. האם זה בסדר? עד עכשיו נהגתי פשוט לברך המפיל ללא שם ומלכות ואז לדבר. תודה!
תשובה
לשואלת, שלום! כפי שהוסבר בתשובה הקודמת, מעיקר הדין ברכת "המפיל" איננה כברכת הנהנין (שצריכה להיות צמודה לאכילה ללא הפסק בשיחה או במעשה). לכן אפשר לברך "המפיל" ואחר כך להמשיך לשוחח שיחה שגרתית קצרה שהיא חלק משלום הבית לפני השינה, אבל אם ידוע מראש שמדובר בנושא מסוים לדיון ממושך, שיש בו הסחת דעת מן השינה, נכון לדחות את ברכת המפיל לאחריו. מכל מקום, אם לאחר הברכה התברר שיש צורך בשיחה יותר ממושכת משחשבתם, או גם אם החלטתם פתאום לקיים מצוות עונה - הדבר מותר. יחד עם זה, לקראת השינה ממש ראוי לומר שוב את הפרשה הראשונה של קריאת שמע, כדי שהשינה תהיה מתוך קבלת עול מלכות שמיים והיום יסתיים בדברי תורה וקדושה. הנוהג שלך לברך "המפיל" בלי שם ומלכות, מחשש להפסק בין הברכה לשינה, יש לו אמנם מקורות בכמה אחרונים, אך על פי השיטה המקובלת להלכה זהו נוהג בעייתי והפסד ברכה ללא צורך. הרחבה: כהשלמה למה שהתבאר בתשובה הקודמת, אפנה לשו"ת יחווה דעת (ח"ד סי' כא) שהרחיב על כך שברכת המפיל איננה כברכת הנהנין, ואין איסור בדיבור בינה לבין השינה. הוא מביא מהבן איש חי (שנה ראשונה, פקודי אות יב) שכתב שמנהגו לברך בלא שם ומלכות, מחשש להפסק אם יהיה צורך לדבר מישהו, אבל הביא מקורות רבים המוכיחים שאין בזה איסור הפסק. בין השאר ציין לדברי האבודרהם על ברכות השחר: "א-להי נשמה, ברכה זו אינה פותחת בברוך... פירש הראב"ד מפני שהיא סמוכה לברכת 'המפיל חבלי שינה על עיני', ושינה אינה הפסקה, מפני שאינה מעשה. וקשיא לי לדבריו, שהרי אי אפשר שלא יקיים מצות עונה, וצריך שיסוח קודם שישמש מטתו, כדאיתא בפרק הרואה (סב, א)". מפורש בדבריו שאין כל איסור בענייני שלום בית אחרי ברכת המפיל. עוד ציין ביחווה דעת לספר 'מאורי אור' (חלק ד, 'באר שבע', דף מג ע"א) שכתב על דברי הרמ"א (סי' רלט ס"א) ש"אין אוכלים ושותים ולא מדברים אחר קריאת שמע","היינו קביעות סיפור הוי היסח הדעת, ונהגו [להקל] בשתיית מים וסיפור צרכיו, ואין להקפיד אפילו נמשך טובא [הרבה בדברים], משום דברכת המפיל אינו כברכות הנהנין, [אלא] רק ברכת שבח צרכי העולם... אין מברכים על הנאת השינה, רק על הטובה למנוחת הגוף". לעניין קיום מצות עונה אחרי ברכת "המפיל" אציין גם לכף החיים סי' רלט סק"י ודרכי טהרה עמ' רטז.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il