שאל את הרב

  • הלכה
  • זמני התפילה והיום

סוף זמן תפילה

undefined

הרב בניהו שרגא

כ"ג אב תשע"ד
שאלה
שלום הרב. א. היום בשוגג/אונס התחלתי להתפלל כחצי שעה לפני סוף זמן תפילה, בכוונה להסתמך על הדעות שאפשר לסיים את תפילת העמידה לאחר הזמן אם מתחילים לפני (כדי לומר לפני כן ברוך שאמר, אשרי, ישתבח וברכות ק"ש). לאחר ק"ש הייתי צריך לחלוץ תפילין לצורך מסוים, וכשבאתי להניחם שוב, ראיתי שיש עוד כדקה לפני סוף זמן תפילה. אך מכיוון שלא רציתי להתפלל בלי תפילין, למרות שידעתי שעדיף להתפלל, הנחתי תפילין (עם ספק קלוש שמא עדיין לא עבר סוף הזמן, כי לא ידעתי במדויק, אך רוב הסיכויים שיעבור הזמן), וכשסיימתי להניח עבר סוף הזמן והתפללתי (לא בנדבה, אם כי בשלב כלשהו בתפילה חשבתי תנאי נדבה). א. האם לדעת הרב זה נקרא מזיד ולחלק מהדעות לא יצאתי? ב. האם היה עלי לנהוג אחרת בשלב כלשהו, והאם היה ענין להתפלל אח"כ שוב בתנאי של נדבה או בתשלומין למנחה? ג. האם ייתכן שאכן לא עבר סוף זמן תפילה בהסתמך על דעות אחרות בחישוב הזמנים? ד. שאלה כללית לגבי זמנים בהלכה- האם אפשר לסטות בכמה דקות מהזמן הכתוב, שכן בעבר לא ידעו במדויק את הזמן? תודה, וסליחה על האריכות.
תשובה
שלום וברכה, א. נפסק שגם המתעכב מלהתפלל במזיד עד שעבר זמנה, ואח''כ התפלל,יצא ידי חובה [משנ''ב פט,ו מדיוק לשון השו''ע]. ב. עדיפה תפילה בזמנה אף ללא תפילין מאשר שלא בזמנה עם תפילין. אמנם במקרה שלך לא ברור אם בכלל היתה אפשרות לתפילה בזמנה [קשה לכוון לזמן של דקה אחת שכן צריך שהשעון ידייק ברמת השניות והלוח יהיה מכוון למקום המסוים בו היית]. כאמור בסע' א ,יצאת ידי חובה ואינך צריך להתפלל שוב. ג. אפשר להקל ובטח בתפילה דרבנן לסמוך על חישוב הגר''א.[ילקו''י תפילה א עמ' סא]. ד. יש לברר שהלוח הינו מחושב נכון [ולא מעותק סתם מלוח אחר],מתאים למיקומך וששעונך מדייק. יש להקפיד על הזמנים הללו ובדברי דאוריתא ראוי לקחת מס' דקות כמקדם ביטחון. הרחבה ומקורות א. יתרה מזו. ישנן דעות שאין להתפלל אחר סוף שעה רביעית ובכ''ז הסכימו שכשהתפלל כבר,יצא ידי חובה [ילקו''י תפילה א ע' נה בשם רבי חיים בן עטר וערך השולחן]. ב. 1. תפילה בזמנה [לפני סוף שעה רביעית זמנית] עדיפה על תפילה בציבור אחר הזמן. תפילה אחר זמנה [אחר שעה רביעית זמנית] היא ללא שכר תפילה בזמנה [ש' פט,א] עדיף להתפלל ביחיד בזמן מאשר בציבור אחר שעה רביעית למרות שמתפללים קודם חצות [משנ''ב מו,לב. וכן פסק אישי ישראל פי''ג,י למרות שציין דעה חולקת שם בהערה כח]. יתרה מזו,יש הסובר שעדיף להתפלל ביחידות בזמן תפילה של המג''א ולא בציבור בזמן תפילה של הגר''א [הגרשז''א. מובא באישי ישראל פ''יח הערה מ. עיין פניני הלכה תפילה יא,יב דעות בעניין]. כשמקדים תפילתו לתפילת הציבור,ייזהר לא לבזות את הציבור ולכן לכתחילה יתפלל מחוץ לבית הכנסת [אישי ישראל פ''ח,יז] 2. תפילה בציבור עדיפה על פני תפילת שמונה עשרה עם תפילין. אמנם עדיפה תפילה עם תפילין ביחיד מאשר תפילה בציבור ללא תפילין [מג''א סו,יב. משנ''ב סו,מ] . אך יש לומר שעיקר הקפידא להתפלל עם תפילין זה בק''ש ולכן אם קרא ק''ש עם תפילין וכמקרה שלך [ובכך העיד עדות אמת],עדיף להתפלל עתה בציבור בלי תפילין מאשר ביחידות עם תפילין.[אישי ישראל פ''יב הערה מד בשם בירור הלכה סימן סו . עיין מנחת יצחק ח''ב סוף סימן קז]. 3. א''כ יוצא שאם תפילה בזמנה עדיפה מתפילה בציבור. ותפילה בציבור עדיפה מתפילת שמונה עשרה עם תפילין. אז כ''ש שתפילה בזמן עדיפה ע''פ תפילה עם תפילין. [וכך משמע ממג''א סו,יב שכתב שעדיפה תפילה בזמן אף ללא תפילין ולכאורה כוונתו לתפילה קודם סוף שעה רביעית וכך הבין את המג''א אבני ישפה ח,ח הערה 13 שם]. [להתחיל תפילה בזמן אך לסיימה אח''כ-הדעות חלוקות בעניין אם זו תפילה בזמנה. אישי ישראל פ''יג הערה ט]. שיתקיימו כל תפילותיך ברחמים וברצון יחד עם תפילות כל עם ישראל.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il