שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • הכותל והר הבית

עלייה להר הבית עם כסא גלגלים

undefined

הרה"ג דוב ליאור

ח אלול תשע"ד
שאלה
אני בחור נכה המתנייד בכ.גלגלים כבר הרבה זמן אני רוצה לעלות להר הבית אך אני רוצה לקבל תשובה הלכתית ברורה האם דבר זה מותר ובטח בנושא כה רגיש. יש לציין שאני מדבר על עלייה להר לאחר שטבלתי טבילה דאורייתא. תודה
תשובה
הברייתא (ברכות סב ע"ב) אומרת: "לא יכנס אדם להר הבית לא במקלו שבידו ולא במנעל שברגלו ולא במעות הצרורים לו בסדינו ובפונדתו מופשלת לאחוריו". וכן נפסק להלכה ברמב"ם (הלכות בית הבחירה פ"ו ה"ב). לפי המאירי (ברכות ו ע"א) איסור זה הוא מדין מורא מקדש, ורק במחנה שכינה זו העזרה האיסור הוא מהתורה, אך בשאר שטח הר הבית שהוא מחנה לוויה האיסור הוא מדרבנן בלבד. כמובן שהשאלה בנידון דידן היא רק לגבי מחנה לוויה, מפני שבזמננו אסור להיכנס למחנה שכינה. מעתה עלינו לברר האם אדם אנוס שאינו יכול ללכת ברגליו אלא רק על ידי כסא גלגלים מותר לו לעלות כך להר הבית, שהרי אינו מזלזל בקדושת המקום. הנה בעניים קריאת התורה מצינו שנפסק להלכה (שו"ע או"ח סימן קמא סעיף א) שיש לקרוא מעומד ואין לו לסמוך עצמו אלא אם כן הוא בעל בשר. אולם בשער הציון (או"ק ד) מביא את הדרך החיים הסובר שאם אינו יכול כלל ללא סמיכה, מותר לו להיסמך אפילו לכתחילה. וכן מצינו בדיני שבת (שו"ע או"ח סימן שא סעיף י"ז) שחיגר שינו יכול ללכת כלל ללא מקלו, מותר לו לצאת כך אפילו לרשות הרבים, כיוון שלגביו המקל הוא מנעל דידיה. כך גם בנידון דידן, כסא הגלגלים נחשב כמנעל דידיה. לכן, מי שמרותק לכסא גלגלים, מותר לו להיכנס כך לשטח מחנה לוויה שבהר הבית בו האיסור הוא רק מדרבנן, כיוון שזהו אונס גמור ואין בכך פגיעה במורא מקדש.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il