שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • חפצים שונים

הברגת מקל המטאטא בשבת

undefined

הרב עזריה אריאל

כ"ג אב תשע"ד
שאלה
יש לנו פה ויכוח בקהילתינו, ונשמח לקבל את תשובת הרב שליט"א מטאטא שיצא ממנו המקל בשבת, האם מותר להבריגו שוב בשבת, הברגה טובה, אך לא חזקה עד הסוף כך שגם ילד בן 9 יוכל להוציא את זה שוב? כי גם אפשר לטאטא בלי המקל, המקל הוא רק יד אריכתא, בשונה מהקרדום, שא"א להשתמש בו בלי המקל. תודה לרב
תשובה
לשואל, שלום! הדבר אסור. בגמרא בשבת (מז ע"ב) נאמר שהמחבר חלקי כלי שהתפרק ותוקע אותם היטב זה בזה יש בכך איסור דאורייתא, משום "מכה בפטיש", כלומר, גמר מלאכה של כלי (הפטיש הוא דוגמא בלבד להשלמת כלי, ואין זה משנה אם הפעולה נעשתה בכלי או לא). לגבי הברגה נחלקו אחרונים האם היא נחשבת כ"תקיעה" האסורה מן התורה, או שאיסורה רק מדרבנן (עיין משנה ברורה סימן שיג ס"ק מה ושער הציון ס"ק לב ומנוחת אהבה פכ"ג הערה 94), אך הכל מודים שהיא אסורה. עוד נאמר בגמרא שם, שאסור להחזיר חלקי כלי שהתפרק אפילו ללא תקיעה, וזאת מדרבנן, מחשש שמא יתקע ויעבור על איסור מן התורה. הגמרא מוסיפה ש"אם היה רפוי - מותר", ופירשו רבים מהראשונים שהמובן הוא שאם דרכו של הכלי הזה להיות רפוי - מותר להחזיר את חלקיו, מאחר שאין חשש שיתקע, אבל אם דרכו של הכלי שחלקיו תקועים היטב - אסור להחזיר אותם אפילו בצורה רופפת, מהחשש הנ"ל שמא יתקע (תוספות שבת מח,א ד"ה הא בחדתי; רמב"ם הל' שבת כב, כו; מאירי שבת מז,א בשם הראב"ד; וכשיטתם מוכח מלשון התוספתא שבת פי"ג הט"ו). כך מפורש גם בבית יוסף סימן שיג, ברמ"א (שיג, ו) וברוב האחרונים. מותר אמנם להבריג חפצים שמקובל לפתוח ולסגור יום יום, כמו בקבוק של תינוק, מפני שפעולה שחוזרים עליה יום יום איננה יכולה להיחשב כיצירת כלי חדש (משנ"ב ס"ק מה). אך המטאטא כמובן אינו מסוג זה. לכן, הברגת המטאטא בחזרה אסורה לפחות מדרבנן, מחשש לתקיעה מהודקת, ואפשר שגם מדאורייתא, אע"פ שההידוק אינו עד הסוף. השיקול שהעלית, שהמטאטא ניתן לשימוש גם בהיותו ללא מקל, אינו מסתבר לענ"ד. לשם ייעודו העיקרי, טאטוא הבית, מעולם לא ראיתי שמשתמשים בו באופן כזה. וראה בגמרא בשבת שם על קנה של סיידים, שמאריכים ומקצרים לפי גובה הקיר שאותו מסיידים, וברור שניתן להשתמש בקנה המקוצר הרבה יותר מאשר השימוש במטאטא ללא מקל, ובכל זאת הדבר אסור בתקיעה כאשר כעת מכינים אותו לשימוש מסוים שלא היה אפשרי קודם (וראה בשו"ת מנחת יצחק ח"ט סי' לח על הגבהת סטנדר בשבת על ידי הברגה, שאסר, ולעומתו בשבט הלוי ח"ו סי' לב, שהתיר, אך לא מטעמך שהסטנדר כבר ראוי לשימוש קודם לכן, אלא משום שהוא כבר מורכב מכל חלקיו ורק מתאמים אותם זה לזה בצורה שיותר נוחה כרגע, וכן בשש"כ החדש פכ"ג ס"נ, משום שהוא מיועד לשינוי בכל יום ויום וזוהי דרך שימושו).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il