שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • תרומות ומעשרות - ממה?

תרומות ומעשרות בפירות שכן גוי

undefined

הרב מיכאל יומטוביאן

ט"ו אלול תשע"ד
שאלה
בשכנות לי גר גוי, מחצירו נוטים ענפים של עץ עם פירות עליהם, במידה והגוי נותן לי פירות אלו האם אני צריך להפריש מהם תרומות ומעשרות?
תשובה
נפסק בשו"ע (חושן משפט סימן קנה סעיף כו) שאם אילן חבירו נוטה לתוך שדהו מותר לקוצצו עד הגובה שיוכל לחרוש ללא הפרעה. וכתבו הפוסקים שכך הדין באילן הנוטה לחצר ומפריע לאורה או לאויר שמותר לקוצצו בגובה המתאים (פתחי חושן חלק ופרק יג הערה צא). אמנם חשוב להדגיש שהפירות שייכים לבעל החצר שאצלו עומד העץ (סימן קסז סעיף א ברמ"א). בנידון שלנו, הפירות שייכים לגוי וחיובם בתרומות ומעשרות תלוי בשאלה מי עושה בהם את גמר המלאכה, אם הגוי עושה את גמר המלאכה הפירות פטורים מתרומות ומעשרות אך אם הישראל עושה גמר מלאכה הפירות חייבים בתרומות ומעשרות (יורה דעה סימן שלא סעיף ד). למעשה אם אתה קוטף את הפירות, הפירות חייבים בהפרשת תרומות ומעשרות וכתב הרב אליהו שנהגו להפריש ללא ברכה (קצוש"ע עמ' 632 הערה כד).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il