שאל את הרב

  • הלכה
  • תספורת וצפרנים

שיער ארוך לגבר

undefined

הרב חיים שריבר

י"ב תשרי תשע"ה
שאלה
האם לגבר מותר להאריך את שיער ראשו ואת ציפורניו?
תשובה
גידול שער ארוך לגברים מהווה חציצה בתפילין וכן אינו מאפשר להניח אותם במקומם המדויק. כמו כן קיימים עוד שני איסורים עצמיים בעצם הגידול השיער א. איסור "ולא ילבש גבר שמלת אשה". ב. "ובחקתיהם לא תלכו". בשולי הדברים, יש לחשוב לאחר השיקולים ההלכתיים מאלו מניעים נובעים מעשים כגון אלו. יתכן ואדם רוצה לגדל שיער כדי לאתגר את עצמו לראות כיצד מגיב לתגובות החברה, להראות לכולם שהוא שונה למרוד במוסכמות חברתיות וכדו' בכדי להתיר או לאסור יש לפנות לרב המכיר אותך באופן אישי ומודע לתכונות האופי שלך ואלו השפעות יהיו למעשים אלו עליך. בהצלחה. הרחבה השו"ע (או"ח סימן כ"ז סעיף ד') פוסק שיש בעיית חציצה בין בתפילין של ראש ובין בתפילין של יד, ועל כן לא יהיה דבר, שחוצץ בין התפילין לגוף. משנה ברורה (ס"ק טו) הביא בשם המחצית השקל "ורע עלי המעשה של אותן האנשים שמגדלין בלורותיהן מלבד כי הוא דרך שחץ וגאוה...יש בו איסור בהנחת תפילין דכיון דגדולין הרבה ליכא למימר בהו היינו רביתייהו וחוצצים" והוסיף המשנ"ב שמלבד בעיית החציצה קיימת בעיה שריבוי השערות גורמות שאי אפשר שהתפילין יהיו מהודקין ומונחין על מקומן כדין. גידול שער ארוך מאפיין נשים, ועל כן עקרונית יש בכך איסור של "לא ילבש" אסור לגבר ללבוש מלבושים מיוחדים לנשים, ובכלל האיסור הזה, גם התנהגויות המיוחדות לנשים. יתכן והדבר אסור מדאורייתא. כמובן הדברים שייכים גם לגבי גידול ציפורניים. הב"ח (יו"ד סי' קע"ח סע' ד') כתב שאסור לגדל שער ארוך כמו שנוהגים הגויים, "והוא שמגדלין השער לנוי וליופי כמו הבתולות דרך שחץ וגאוה אי נמי לשם עבודה זרה". גידול השער במקרה זה נאסר ולא ישתנה גם אם יהודים רבים ינהגו כמו הגויים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il