שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • צניעות בלבוש

צניעות הלבוש בצוואר האישה

undefined

הרב עזריה אריאל

ט"ז תשרי תשע"ה
שאלה
עד כמה החולצה צריכה להיות סגורה? שמעתי שיש הסוברים 2 אצבעות ויש ממקום חיבור הצוואר לכתפיים. מה נכון? ואם כן יש לכך מקורות?
תשובה
לשואלת, שלום! הדבר ברור שאין חובה לכסות את הצוואר, כפי שעולה מלשון הרמב"ם (הל' חובל ומזיק פ"ד הט"ו) ש"פניה וצוארה" של אישה הם מקום גלוי. הגדרה מדויקת יותר מופיעה ב'תפארת שמואל' על הרא"ש (ברכות פ"ג סי' לז), שהאיסור לקרוא קריאת שמע הוא דווקא כנגד מקום מכוסה שבאישה, "לאפוקי מה שדרך נשים להיות מגולה, כגון הפנים והצואר וידים, אבל נראה בעיניי במקום שרגילות הנשים לגלות זרועותיהם ורגילין להיות פתוח עד סמוך לדדיה [=השדיים] זהו מנהג רע וקורא אני בהם חוקים לא טובים וטפח באשה ערוה". לעניין זה נדרש בהרחבה רבה בספר 'לבושה של תורה' (פלק) ח"א סי' לד-לו, ולעניין השיפוע שבצדדי הצוואר כתב (בסי' לה) שכל החלק המאונך בצוואר וגם החלק שמשופע אבל יותר מאונך ממאוזן נחשב "צוואר" המותר בגילוי, ואילו החלק שיותר מאוזן ממאונך אינו "צוואר" וחייב בכיסוי. וטעמו, שאנו הולכים אחרי מה שנקרא "צוואר" בלשון בני אדם. לענ"ד על פי טעמו גם מה שבשיפוע של 45 מעלות הוא בגדר "צוואר". גם הביא שם בשם הרב פיינשטיין זצ"ל שכל המקום שדרך הגברים לענוד עליו את העניבה הרי הוא בכלל "צוואר" המותר בגילוי לנשים. ומצאתי גם מקור ב'דרישה' (או"ח סי' שג) בכיוון זה: "דסביב צווארה אף אם נפתח שם אין קפידא כל כך אם תיראה שם בשרה, יש נשים שדרכן להיות שם פרועות [כלומר, גלויות], מה שאין כן מצווארה ולמטה, ששם דרך הנשים להיות תמיד מכוסה" [ההקשר שבו הוא דן הוא הלכות שבת, האם אישה מקפידה לכסות מקום זה ולכן יש לחשוש שתסיר תכשיט כלשהו ברשות הרבים, ולכן מה שכתב "אין קפידא כל כך אם תיראה שם בשרה" אין פירושו שמצד ההלכה הדבר מותר, אלא שיש להניח שהאישה לא מקפידה על כך ולכן יש חשש שתסיר. מכל מקום, משתמע שמדובר בנשים הנוהגות כדת וכדין ובכל זאת יתכן שהאישה תגלה מקום זה ברשות הרבים]. כמו כן מובא בשם הגרש"ז אוירבך זצ"ל (הליכות שלמה פ"כ הערה 22) ששקע בית הצוואר מותר במקום שנהגו כך. תמצית הדברים: מותר לגלות את הצוואר, ובכלל זה כל מה שנקרא בשפת בני אדם "צוואר" ולא "כתף" ו"חזה", ולכן מותר ללכת עם חולצה ללא צווארון (אציין שבפסקי תשובות סי' עה הערה 29 מופיעה דעה מחמירה יותר, ולענ"ד אינה מבוססת דיה). יחד עם זה, צריך להקפיד שמה שצריך לכסות יהיה מכוסה בכל מצב. החולצה צריכה להיות כזו שגם כשמתכופפים קדימה מה שאמור להיות מכוסה נשאר מכוסה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il