שאל את הרב

  • הלכה
  • זמני התפילה והיום

קריאת שמע בזמנה

undefined

הרב בניהו שרגא

כ"ה תשרי תשע"ה
שאלה
1. אם אני קראתי קריאת שמע לפני שנגמר זמנה ואני באמצע של קריאת שמע ואני רואה שכבר נגמר זמנה, זה נחשב כאילו קראתי קריאת שמע בזמנה? ואם אני רואה שעבר זמן קריאת שמע ואני באמצע קריאת שמע אני צריך להפסיק מיד או להמשיך עד הסוף או עד סוף הפרשה? 2. ואותו דבר עם ברכת המפיל בקריאת שמע שעל המיטה אם אני התחלתי את הברכה לפני שנגמר חצות ואני באמצע הברכה ואני רואה שכבר עבר חצות מותר לי לחתום בשם ומלכות בסוף הברכה? תודה
תשובה
ערב טוב 1. צריך לקרוא את כל ג' הפרשיות של ק''ש בתוך זמנה אם לא עשה כן-יש לדון אם יצא ידי חובה [עיין בהרחבות]. אם נקלעת למצב כזה שהזמן עבר והנך באמצע ק''ש, יש להמשיך ולומר עד הסוף [זו לא ברכה שיש לחשוש לה אולי לברכה לבטלה. לפחות יהיה שכר כקורא בתורה]. 2 . יש לגמור את הברכה בשם ומלכות. אמנם לכתחילה-כשרואים שהזמן יעבור באמצע הברכה,נראה שמוטב לחכות עד שיעבור הזמן ולקרא ק''ש על המיטה ללא ברכת המפיל-לפי דעות חלק מהמקובלים שאין לברך ברכת מפיל אחר חצות. אך יש לדעת שלפי חלק מהמקובלים וכך דעתו של הרב עובדיה למעשה בשנים האחרונות שיש לברך ברכת מפיל גם אחר חצות ['הלכה ברורה' ח''יב סימן רלט,ט פסק כן לברך אף אחר חצות . בהערות שם ציין ששאל את אביו ושאכן הסכים להלכה ולמעשה שיש לברך וכך הוא נהג למעשה וביקש מבנו הרב דוד לפרסם שכך דעתו לכתחילה]. מקורות והרחבה ל1. הצריכו לקרא את כל ק''ש בתוך הזמן-פרי מגדים, אשל אברהם פט,ד. פר''ח מו,ט .משנ''ב נח,ה. ילקו''י סימן נח,ב ובהערה. ומשמע שאם סיים אחר הזמן לא יצא ידי חובתו שכן הפרי מגדים והמשנ''ב כתבו דין זה על סוף הזמן שאחריו לא יצא ידי חובה. אך אולי כתבו כן רק לכתחילה ובאמת בדיעבד יוצא ידי חובה לפי הדעה שנכתוב בעז''ה בהמשך שהולכים בתר התחלה [אם נחשיב את כל הפרשיות כמקשה אחת כמו ברכה אחת]. ל2. לעניין ברכת לבנה-התחיל לברך והתכסתה הלבנה, יש לו לגמור את הברכה [מג''א תכו,א בשם רדב''ז]. לעניין ברכת ק''ש-כשהתחיל לברך בזמן ועבר הזמן תוך כדי הברכה,ייתכן ויכול לגמור אותה ברכה [אשי ישראל עמ' קסח הערה טז בשם א''א (בוטשאטש) סוף סימן נח]. וכן לעניין תפילת שמונה עשרה של שחרית או מנחה שהתחיל להתפלל אותה בזמן ויסיימנה אחר הזמן [לגבי שחרית אחר חצות או לגבי מנחה אחר צא''כ]-הולכים בתר התחלה ויכול להתחיל בזמן ולסיימה אחר הזמן [יבי''א ח''ז,לד. ילקו''י סימן פט בהערה עמ' סה. אמנם ציין סתירה בדברי הבא''ח. יש לציין שכף החיים רלג,ה מתיר להתחיל להתפלל מנחה רק אם יגמרנה כולה בבין השמשות ]. לכתחילה אין לו להתחיל לברך באופן כזה [כך מג''א הנ''ל דייק מהרדב''ז לענין ברכת הלבנה שעתידה להתכסות באמצע הברכה]. חורף טוב,בריא ושמח
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il