שאל את הרב

  • הלכה
  • נצרות ואיסלם

קריאת הקוראן והברית החדשה

undefined

הרב עזריה אריאל

כ"ג תשרי תשע"ה
שאלה
האם מותר על פי ההלכה לקרוא את הקוראן ואת הברית החדשה, ואם יש הבדל בין קריאת הברית החדשה לקריאת הקוראן אז למה?
תשובה
לשואל, שלום! באופן כללי אסור לקרוא את הספרים הללו. מי שיש לו רקע תורני מבוסס וזקוק לקריאת הספרים הללו להשלמת ידע מסוים, או לצורך "דע מה שתשיב", רשאי לקרוא בהם, ורצוי להתייעץ לפני כן עם תלמיד חכם המכיר אותך אישית. הרחבה: כתב הרמב"ם הלכות עבודה זרה פ"ב הל' ב-ג: "ספרים רבים חברו עובדי כוכבים בעבודתה, היאך עיקר עבודתה ומה מעשיה ומשפטיה. ציוונו הקדוש ברוך הוא שלא לקרות באותן הספרים כלל ולא נהרהר בה ולא בדבר מדבריה... שנאמר 'אל תפנו אל האלילים', ובענין הזה נאמר 'ופן תדרוש לאלהיהם לאמר איכה יעבדו', שלא תשאל על דרך עבודתה היאך היא, אף על פי שאין אתה עובדה שדבר זה גורם להפנות אחריה ולעשות כמה שהן עושין שנאמר 'ואעשה כן גם אני'... ולא עבודת כוכבים בלבד הוא שאסור להפנות אחריה במחשבה, אלא כל מחשבה שהוא גורם לו לאדם לעקור עיקר מעיקרי התורה - מוזהרין אנו שלא להעלותה על לבנו ולא נסיח דעתנו לכך ונחשוב ונמשך אחר הרהורי הלב, מפני שדעתו של אדם קצרה ולא כל הדעות יכולין להשיג האמת על בוריו, ואם ימשך כל אדם אחר מחשבות לבו נמצא מחריב את העולם לפי קוצר דעתו". כידוע, האיסלם אינו נחשב לעבודה זרה ממש אך כמובן הוא כפירה גמורה בתורת משה, והוא כלול בדברי הרמב"ם הנ"ל "ולא עבודת כוכבים בלבד" וכו'. מאידך, הרמב"ם עצמו קרא בספרי עבודה זרה, כפי שהעיד על כך במורה נבוכים (ח"ג פכ"ט). ההסבר לכך הוא כאמור, שלצורך "דע מה שתשיב" מותר לקרוא (עיין בתפארת ישראל על המשנה בסנהדרין פ"י מ"א אות ח, וכן ב'באר שבע' בסנהדרין ק ע"ב), וגם זאת יש להגביל לבעלי רקע מבוסס בתורה (עיין שו"ת הריב"ש סי' מה), וכעין מה שחילקו חז"ל לגבי לימוד תורה מרב שאינו הגון, ש"תלמיד קטן" אסור ללמוד כך ואילו "תלמיד גדול" מותר (חגיגה טו ע"ב). ראה דוגמה לכך בשו"ת עשה לך רב (ח"ד סי' ט), שציטט קטעים מהקוראן אודות זכות היהודים על ארץ ישראל. אלא שהרמב"ם בהלכותיו לא הזכיר היתר זה, לא בהלכות עבודה זרה וגם לא לגבי לימוד תורה מרב שאינו הגון (הלכות תלמוד תורה פ"ד ה"א). יש מסבירים זאת, שהרמב"ם נמנע מלכתוב היתר שעלול להיות מנוצל לרעה על ידי מי שיחשוב את עצמו למתאים למרות שעדיין איננו מתאים (ברכי יוסף יו"ד סי' רמו סק"ט). לכן עצתי שתשאל תלמיד חכם המכיר אותך אישית, מה בדיוק אתה רוצה לקרוא ומדוע, והוא ידריך אותך האם וכיצד לעשות זאת באופן מועיל.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il