שאל את הרב

  • הלכה
  • נישואי כהן

נישואי כהן

undefined

כולל דיינות בית אל

ד כסלו תשע"ה
שאלה
האם מותר לכהן להתחתן עם גרושה מגוי שחזרה בתשובה? (לא הייתה נשואה ליהודי)
תשובה
שלום וברכה זו שאלה טובה שבאמת הרבה טועים בה אך התשובה ברורה: אסור לכהן להתחתן עם אשה שחיה חיי אישות עם גוי. (למרות שאין משמעות לטקס של נישואין עם גוי האשה אסורה לינשא לכהן כיון שקיימה יחסים עם גוי). פירוט התשובה בתורה כתוב לגבי הכהנים "אִשָּׁה זֹנָה וַחֲלָלָה לֹא יִקָּחוּ וְאִשָּׁה גְּרוּשָׁה מֵאִישָׁהּ לֹא יִקָּחוּ כִּי קָדֹשׁ הוּא לֵאלֹהָיו: (ויקרא פרק כא פסוק ז). - בעצם בגלל קדושתו של הכהן הוא אינו יכול להתחתן עם כל אשה. וכן נפסק בשולחן ערוך אבן העזר סימן ו' סעיף א' "כהן אסור מן התורה בגרושה, זונה וחללה... [ואם עבר ונשא] כופין אותו להוציא". בגמרא מסכת יבמות דף סט. "אמר ר' יוחנן משום רבי ישמעאל: מנין לעובד כוכבים ועבד שבא על בת ישראל ועל כהנת ולויה שפסלוה? שנאמר: "ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וגו'(ויקרא כב) מי שיש לו אלמנות וגירושין בה, יצאו עובד כוכבים ועבד שאין לו אלמנות וגירושין. אשכחן כהנת, לויה וישראלית מנא לן[שנאסרות בכך לכהן]? כדאמר ר' אבא אמר רב: בת ובת, ה"נ בת ובת. כמאן? כרבי עקיבא, דדריש ווי! אפילו תימא רבנן, כולה ובת קרא יתירא הוא. " - מגמרא זו מפורש שכל אשה שקיימה יחסים עם גוי נאסרת לכהן. וכן נפסק בשולחן ערוך סימן ו' סעיף ח' שם הוא מפרט נשים שאסורות לכהן: "...הנבעלת לאחד מאיסורי לאוין השוין בכל ואינה מיוחדת בכהנים או מאיסורי עשה, ואין צריך לומר למי שהיא אסורה לו משום ערוה, או לגוי ועבד, הואיל והיא אסורה לינשא לו..." הרב אברהם כורסיה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il