שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שאלות כלליות

כיבוי רדיו שנדלק בשבת באמצעות קטן

undefined

כולל הלכה בית אל

ה כסלו תשע"ה
שאלה
בשבת האחרונה נדלק הרדיו בביתנו. האם היה אפשר לכבות את הרדיו על ידי ילד?
תשובה
ישנן שתי דרכים להתיר זאת: 1) אפשרות יותר עדיפה: להעמיד ילד כבן שנה וחצי-שנתים על יד הרדיו, מתוך הערכה שתוך כדי שהקטן יתחיל מעצמו לשחק עם הכפתורים – בשלב מסוים הוא גם יכבה את הרדיו. 2) אפשרות פחות עדיפה: אם יש ילד שאינו בר-מצווה שאמור לישון דווקא בחדר זה, והרדיו מפריע לו לישון – אפשר להסביר לילד שכדאי לו עבור עצמו לכבות את הרדיו, ואז מותר לאפשר לילד לכבות את הרדיו. הרחבה: למרות שמצוות התורה מחייבות רק אנשים בני-מצוות, יש שלושה איסורים שנוגעים למלאכת קטן בשבת: 1) איסור שביתת בנו: כאשר בן עושה מלאכה בשבת לצורך אביו – אביו חייב מן התורה למנוע מבנו לעשות זאת, משום שאביו חייב על שביתת בנו, שנאמר: "לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך". איסור זה כמובן שייך רק בין הורים וילדיהם, ושייך רק בילד גדול דיו עד שיודע לכוון לעשות מלאכה לתועלת הוריו. 2) איסור "ספייה": אסור מן התורה לתת לקטן מאכלות אסורות, או כל דבר האסור מהתורה. נלמד מן הפסוק "לא תאכלום כי שקץ הם" – ודרשו חז"ל "'לא תאכילום' - להזהיר גדולים על הקטנים". כמו כן אסור לתת לקטן איסור מדברי חכמים. גם לאדם שאינו הורה של הילד אסור להאכילו איסורים. אסור לתת איסור אפילו לתינוק בן יומו. 3) מצווה מדברי חכמים לחנך את ילדיהם למצוות משהגיעו לגיל חינוך. גדר "גיל חינוך": במצוות עשה – מרגע שמבינים מהות המצווה [בערך גיל 6-7]. במצוות לא תעשה – מהרגע שכאשר אומרים לילד "לא" על פעולה מסוימת הוא מבין ומפנים שעשה דבר שאסור לו לעשות גם להבא [בערך גיל 3]. נחלקו הראשונים האם גם שאר אנשים חייבים לחנך את הילדים, או שהחובה מוטלת רק על ההורים. במשנה ברורה כתב בשם חיי-אדם להחמיר בזה באיסור תורה, ולהקל באיסור דרבנן. לגבי שני האיסורים האחרונים – ספייה וחינוך, נחלקו הראשונים כאשר הקטן מבצע פעולה האסורה מדרבנן, והיא נעשית לצורך הקטן: לדעת הרמב"ם אין להקל בכך, ולדעת הר"ן והרשב"א יש להתיר. השו"ע סתם להחמיר, אך בביאור הלכה הביא שיש להקל כמותם במקום הצורך. למעשה גם הפוסקים הספרדים מורים להקל בכך במקום צורך גדול (הגר"ע יוסף, הגר"מ אליהו, ובעל מנוחת אהבה – כולם זצ"ל). על פי כל האמור לעיל הצענו את שתי הדרכים כיצד לכבות את הרדיו על ידי קטן: א) האפשרות העדיפה: לקחת קטן בן שנה וחצי (לא הגיע לגיל חינוך, וכן לא שייך שביתת בנו כי אין בו דעת לעשות לדעת אביו), ולהעמידו מול הרדיו עד שהתינוק מאליו יכבה אותו (העמדה מול רדיו איננה ספייה). ב) אפשרות פחות עדיפה: לסמוך על הר"ן והרשב"א שמותר לספות לקטן איסור דרבנן כאשר הוא לצרכו, זאת על ידי קטן שבאמת צריך לישון דווקא באותו חדר והרדיו מפריע לו, והוא מבין שעליו לכבות את הרדיו כדי לאפשר לעצמו להירדם. נ.ב. אם מדובר על רדיו ללא צג דיגיטלי - מותר לכל אדם להנמיך את קול הרדיו על ידי סיבוב הגלגלת (מנחת שלמה א, סימן ט). אלא שיש לסובב אותה עם גב היד וכדומה, מחשש מוקצה. בברכה, הרב עודד מילר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il