שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שימוש בפלטה

הוספת כיסוי בשבת על תבשיל שטרם התבשל לגמרי

undefined

הרב עזריה אריאל

י"ב כסלו תשע"ה
שאלה
שלום. בליל שבת היה תבשיל שלא מבושל כל צורכו מונח על הפלטה. רצו שזה יתבשל יותר מהר אז שמו אחרי כניסת שבת שמיכות על הסיר. האם עברו איסור דרבנן? כי הריטב"א בשבועות יז שכותב שאם אדם עירבב את הגחלים יתכן שעבר איסור תורה, כי זירז את הבישול. אבל במקרה שלי, הוא לא עירבב בגוף האש.
תשובה
לשואל, שלום! בגמרא בשבת יח ע"ב נאמר שאסור להגיס, לערבב תבשיל, ופירשו הראשונים שם (ביניהם הריטב"א) שזהו איסור תורה, ומשום שהערבוב מזרז את הבישול וזירוז הבישול של דבר שאינו מבושל נחשב כבישול. כך נאמר בשולחן ערוך (סימן רנז סעיף ד) גם על כיסוי הסירים: "אם רצה להוסיף עליו בשבת - מוסיף... והוא שנתבשלה הקדירה כל צרכה, אבל אם אינה מבושלת כל צרכה - אפילו להוסיף על הכיסוי אסור, שתוספת זה גורם לה להתבשל" (ומקורו בסיעת ראשונים: ספר התרומה, הסמ"ג והסמ"ק, עיין בבית יוסף שם). וכתב הביאור הלכה (סי' שיח ס"ד ד"ה אפילו בעודו רותח) שיש בזה איסור תורה (הביאור הלכה כותב זאת בפשטות ביחס לזירוז הבישול, ונקודת החידוש שהוא מוצא בזה היא בהגדרה שגם מה שמבושל חלקית, "כמאכל בן דרוסאי", עדיין יש בו איסור תורה להוסיף על בישולו עד שיתבשל כל צרכו). הריטב"א בשבועות לא מדבר על חיתוי באש (שאסור גם משום הבערה) אלא על ערבוב בתבשיל, שהרי הוא דן על הגמרא בעבודה זרה לח ע"א: "הניח ישראל בשר על גבי גחלים, ובא עובד כוכבים והפך בו", בבשר ולא בגחלים. ובכל מקרה, לא נאמר בריטב"א שזוהי הדוגמה הבלעדית לחיוב על זירוז הבישול. לפיכך אינני רואה בו צד להקל או להמעיט מחומרת האיסור, ומה זה משנה כיצד מזרזים את הבישול? לכן מי שעשה כך צריך להסיר מיד את הסיר מהפלטה, כדי שהתבשיל לא יגיע לבישול מלא, ומסתבר שבכך ינצל מאיסור. עיין במאמר 'בדין כבישה אחר כבישה בשבת', קובץ 'זכור לאברהם' תשס"ד עמ' תריח, תרכב, תרכו-ז, חליפת מכתבים בין הרב דוד יוסף לרב מאיר מאזוז בשאלה האם מהשלב של מאכל בן דרוסאי ועד מבושל כל צרכו יש איסור בכל שלבי הביניים (הרב מאזוז) או רק בהגעה למבושל כל צרכו (הרב יוסף), ולפי זה אם יסיר את הסיר מיד - לא יגיע לכלל חיוב.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il