שאל את הרב

  • הלכה
  • תפילין בזמנים שונים

להיכנס לשירותים עם תפילין

undefined

הרב חגי לרר

כ"ז תמוז תשע"ה
שאלה
"ואוחזן בימינו - עיין במ"ב מש"כ בשם הרמ"ע להקל והרדב"ז מחמיר. ובספר אור זרוע אשר זכינו מקרוב לאורו משמע כהרמ"ע דכתב בסי’ תקפ"ו דמותר לעבור בבית הכסא לפי דרכו שלא לצורך נקביו ותפילין בראשו. ומשמע מלשונו שהוא מחלק בין אם הוא עובר או שהוא קובע עצמו להיות שם ובזה יש ליישב קצת קושית המג"א בסק"ט ממרחץ דחולץ כמ"ש סימן מ"ה סעיף ב’ ואע"ג דלענין ד"ת לא מחלקינן בין מהלך או עומד בברכות כ"ד ע"ב לענין זה מחלקינן" האם לפי הביה"ל הנ"ל אפשר להיכנס לשרותים כדי לקחת משהו עם התפילין על הראש?
תשובה
אכן לפי באור הלכה זה בסימן מ"ג ניתן להיכנס לשירותים עם תפילין על ראשו אם לא עושה שם צרכיו ובלבד שיהיו מכוסים. אך כבר כתבו האחרונים שבימינו התפילין גדולים וקשה לכסותן היטב ולכן ראוי לא להיכנס עם תפילין לשירותים אלא אם כן יש לו צורך כגון שאין לו מקום לשומרן ואז ראוי שיהיו מכוסים בשני כיסויים. ובמיוחד שבימינו לא מניחים כל היום תפילין ראוי להוריד את התפילין לפני שיכנס לשירותים. הרב חגי לרר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il