שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • גזל ונזיקין

האם זה גזל? - המשך

undefined

הרב בניהו שרגא

י"ב אדר תשע"ה
שאלה
תודה רבה שוב לכבוד הרב על התשובה, יש לי עוד שאלה לגבי ההחזרה של הגזל: האם תרומה לארגון שמשפץ ובונה מקוואות בארץ ישראל נחשבת להחזרה? הרי מדובר בצורכי ציבור. תודה רבה רבה.
תשובה
ערב טוב ניתן לשלם עבור שיפוץ ובניית מקוואות [אג''מ חו''מ ח''א פח 'ומה ששאלת באות ב' ] מבואר בחשוקי חמד [יומא עמוד תקפז] שמקוואות ועירוב הם אמנם צרכי מצווה אך יש בהם גם צרכי הגוף. הוספות והרחבות אג''מ חו''מ ח''א פח 'ומה ששאלת באות ב' מורה לתת לצרכי רבים ולא לצדקה . בנין ותיקון מקוואות נכלל בצורכי רבים ולכן טוב לתת למקוואות . וזה לשונו :'...ולבנין ותקון מקואות הוא כלצרכי רבים ולכן טוב שיתן למקואות...'. שמעתי פעם מהרב זילברשטיין שהמליץ לקנות ציוד רפואי לבתי חולים. לדעתו זו עצה טובה יותר מקניית ספרי קודש לישיבה שכן הרבה לא ייהנו מכך. כמו''כ המליץ לסייע בבניית שירותים ציבוריים בתחנות הדלק. כך אכן כתב בחשוקי חמד יומא תקפז. שם גם ציין את עניין בניית המקוואות כצרכי ציבור וכן השתתפות בעירוב. ביאר שמקוואות ועירוב הם אמנם צרכי מצווה אך יש בהם גם צרכי הגוף. דרכי משפט שכנים והשגת גבול פרק שלוש עשרה עמ' רכז הערה כז בשם הגר''נ קרליץ כתב שאין לשלם זאת ע''י השתתפות בהוצאות ישיבה שכן צריך דבר המתקיים באופן שיש סיכוי שהנגזל ייהנה מזה. הוסיף גם שלא מועיל לשלם עבור צדקה. אך כן ניתן לשלם עבור בניין בית מדרש ,מקוואות ושיפוצם ע''פ האג''מ הנ''ל. כמו''כ אפשר לנדב ספרים לבית המדרש ע''פ פתחי חושן הלכות גנבה פ''ד הערה נ בשם אהבת חסד בשם השל''ה. הפלא יועץ ערך תשובה ציין דוגמאות לצרכי רבים כגון להניח עץ או אבן על טיט במקום שעוברי אורח עוברים. ערוך השולחן חושן משפט הלכות גזילה סימן שסו סעיף ג :'...שיעשו בהגזילות צרכי רבים כגון בורות שיחין ומערות ותקוני דרכים ומרחצאות וכיוצא באלו דגם הנגזלים יהנו מזה...'. אורחות צדיקים שער התשובה [לפני הששה דברים שיעוררו את לב האדם לשוב] :'...צרכי רבים כגון לבנות גשר או לתקן בארות או לבנות בתי כנסיות ...'. משפטי עוזיאל ח''ט סימן ג עמ' רכז פסק שלא מועיל לקנות שמן למאור לבית הכנסת או להדלקת נרות חנוכה שכן זה משמש ציבור מסוים לזמן מסוים. יש להורות לקנות ספרי לימוד או סידורים וימסרם לציבור. חיים טובים
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il