שאל את הרב

  • הלכה
  • קריאת שמע וברכותיה

חובת קימה בבוקר לקריאת שמע

undefined

הרב עזריה אריאל

י"ט אדר תשע"ה
שאלה
שלום כבוד הרב. אדם שישן מאוחר מאוד בלילה, האם חובה עליו לקום ע"מ לומר ק"ש בזמנה? ומדוע? במקרה כזה, האם ניתן לומר ק"ש לפני ברכות התורה? נטילת ידיים אני מניח שוודאי חובה לעשות, אך קריאת שמע אולי זה לא ממש דין לימוד, אך מצד שני נאמר שמקיימים בזה "והגית בו יומם ולילה". תודה רבה
תשובה
לשואל, שלום! בוודאי חובה לקום בבוקר לקיום מצוות עשה דאורייתא של קריאת שמע בזמנה. אלא שנחלקו הדעות האם כאשר מישהו עייף מאוד ניתן לסמוך על הסברה שרק הפסוק הראשון הוא חובה מן התורה. והכרעת השולחן ערוך (סי' סג ס"ה) שחובה עליו לקרוא כל קריאת שמע, אך מעבר לפסוק הראשון ניתן לקרוא בנמנום, ובלשונו: "אם היה ישן - מצערים אותו ומעירים אותו עד שיקרא פסוק ראשון והוא ער ממש; מכאן ואילך אין מצערים אותו כדי שיקרא והוא ער ממש, שאף על פי שהוא קורא מתנמנם, יצא". בשולי הדברים, יש לציין לדיון מעניין ב'הליכות שלמה', מילואים, סי' יב, על גדר חיובו של הישן בקריאת שמע ובמצוות בכלל. על פי הגדרתו שם, בזמן שהאדם ישן ואין בו דעת אין עליו שום חיובים, אבל כשעודנו ער, ורוצה לישון, עליו לוודא שהוא יצליח לקיים את המצוות, עיין שם. ולאידך גיסא האריך בשו"ת קרן לדוד (סי' יח) להראות שהישן חייב במצוות, וחובה להעירו לקיום מצוות מן התורה, ובמצוות דרבנן הדבר תלוי האם הוא אנוס בשינתו או התרשל והלך לישון תוך 'לקיחת סיכון' להפסד המצווה. ברכת התורה היא חובה לפני קריאת שמע, כפי שכתבת שאף זהו לימוד תורה (ועיין מאירי ברכות כא ע"א ד"ה חייב אדם וד"ה יש שואלים, ושו"ת שאגת אריה סי' כד באריכות). נכון גם מה שכתבת שצריך ליטול ידיים לפני קריאת שמע (רמב"ם הל' קריאת שמע פ"ג ה"א ושו"ע סי' ד סכ"ג). קריאת שמע וכן תפילת העמידה חמורות בעניין זה יותר משאר ברכות ודברי תורה, שמצד הדין מותר לאומרם ללא נטילת ידיים כל עוד לא ידוע על לכלוך ממשי שעל הידיים (שו"ע שם ומ"ב ס"ק סא).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il