שאל את הרב

  • הלכה
  • הכנת הציצית

חיבור חוטי הציצית בדבק חזק

undefined

הרב עזריה אריאל

כ"ב מרחשון תשע"ו
שאלה
חיברתי חוט לבן בחוט תכלת עם דבק שמחזיק את שניהם, האם זה כשר?
תשובה
לשואל, שלום! אני מבין שכוונתך לצבוע תכלת כשיטת הרמב"ם, שזה חצי חוט, ובמקום לקחת חוט שלם ולצבוע חצי ממנו אתה מעדיף לחבר שני חצאי חוטים על ידי דבק. ההיתר לחבר חצאי חוטים הוא במקום הצורך, או בדיעבד לאחר שחוט נקרע, אבל טוב יותר שהחוט יהיה מחובר על ידי טוייה ולא על ידי קשירה או הדבקה, עיין במגן אברהם סי' טו סק"א בסופו ובמחצית השקל שם, לגבי חוט שחציו תכלת וחציו לבן. בכל אופן, כשיש צורך לחבר חצאי חוטים מסתבר שאם ההדבקה חזקה וטובה, כך שהחיבור יחזיק מעמד לאורך זמן, הרי זה כשר. השווה לדברי המשנה ברורה סי' יב סק"ז על חיבור חוטים בקשירה, שכתב שכדי שחיבור חוטים על ידי קשר ייחשב כחוט אחד עליו להיות "קשר של קיימא", ומושג זה משמעו קשר שמיועד להישאר כך לתמיד (עיין משנ"ב סי' כג סק"ד ושו"ע או"ח סי' שיז ס"א). כיוצא בזה כתבו הפוסקים לגבי איסור שעטנז, שחיבור צמר ופשתן על ידי הדבקה נחשב כתפירה לכל דבר (עיין שו"ת הלכות קטנות ח"ב סי' פז וברכי יוסף יו"ד סי' ש סק"ד), כשם שבשבת המדביק חייב משום תופר (שו"ע או"ח סי' שמ סי"ד, וראה ביאור הלכה שם ד"ה ה"ז). אמנם בשו"ת מהר"ם שיק (יו"ד סי' רצה) סובר שהדבקת כלאים אסורה רק מדרבנן, כדין לבדים, אך נראה שזה משום שבשעטנז יש דרישה מיוחדת לאופן החיבור, "שוע טווי ונוז", ואינו כציצית.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il