שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ליל הסדר

חיוב נשים במצוות ליל הסדר

undefined

הרב יצחק בן יוסף

ה ניסן תשע"ה
שאלה
האם נשים חייבות במצוות ליל הסדר הרי זו מצוות עשה שהזמן גרמן?
תשובה
הקדמה מצצות ליל הדר הם: 4 כוסות ,מצה ,הגדה ,הלל, הסיבה.ולכאורה חייבות בכולם ליל הסדר מכיל בתוכו מצוות רבות של אכילה ואמירת ההגדה והלל. לכאורה נשים היו אמורות להיות פטורות מכול מהלך הסדר בהיות המצוות מצוות עשה שהזמן גרמן. בדברינו הבאים נפרט במה חייבות הנשים ונסביר את טעם החיוב בכל עניין ועניין. ארבע כוסות: אמר רבי יהושוע בן לוי : נשים חייבות בארבע כוסות שאף הן היו באותו הנס. הראשונים מביאים שני הסברים לדבריו: האחד :עפ"י הגמרא בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל. הסבר נוסף אף הן היו משועבדות במצרים והנס נעשה גם בעבורם. לכאורה נראה כי לולא הסבר זה היינו אומרים שחכמים תיקנו את מצוות שתיית ארבע כוסות כעין דאורייתא ולכן נשים פטורות ככל מצווה שהזמן גרמא אך מפני שהן היו באותו נס ההצלה, וגם עליהם חלה החובה להודות לה', הם חייבות במצווה זו. אמירת ההגדה והלל: חכמים תיקנו לשתות ארבע כוסות בכול שלב של הסדר כוס ראשונה היא כוס של הקידוש. כוס שנייה שותים לאחר אמירת ההגדה (ומוזגים אותה בתחילת אמירת ההגדה). כוס שלישי לברכת המזון. כוס רביעי לאחר אמירת ההלל. וכמו שנשים חייבות בארבע כוסות חייבות אף במצוות אמירת ההגדה וההלל . ויש שכתבו שמצוות אמירת ההגדה היא מצוות עשה מהתורה. דנו בכך האחרונים, ויש שהקשו על דעה זו ואמרו שהחובה מדרבנן בלבד : "ומדרבנן ודאי גם נשים חייבות, דחייבות בארבע כוסות וכן בהלל בליל פסח" אכילת מצה: בשונה מהדינים המוזכרים לעיל, נשים חייבות לכל הדעות באכילת מצה מהתורה, ונלמד הדבר בגזירה שווה: כל שישנו בלא תאכל חמץ ישנו בקום אכול מצה . הקשו התוס' : מדוע צריך גזירה שווה הרי אפשר לחייבם במצוות מצה שאף הם היו באותו הנס? ותירצו שני תירוצים: האחד – לפי הגזירה שווה החיוב הוא מדאורייתא, והחיוב מסברה שאף הם היו באותו הנס הוא מדרבנן בלבד. תירוץ נוסף כתבו בשם רבינו יוסף איש ירושלים, שאלמלא הגזירה שווה זו המחייבת אכילת מצה היינו אומרים שנלמד גזירה שווה מט"ו בתשרי – חג הסוכות, וכשם ששם נשים פטורות מסוכה אף שהיו באותו הנס כך כאן בט"ו בניסן נשים פטורות מאכילת מצה. נשים בהסיבה: שונה הוא דין הסיבה מיתר הדינים המוזכרים לעיל וזאת מאחר שחכמים קבעו לאכול מצה ולשתות ארבע כוסות בהסיבה כדרך חירות, ולכן מרור שמסמל את השעבוד אינו נאכל בהסיבה. צורת אכילה שכזאת בימינו אינה מקובלת ומהווה אפילו מטרד, אך למרות זאת חכמים חזרו והדגישו שכן צריך לאכול את המצה ולשתות ארבע כוסות בהסיבה שהם מסמלים את החירות. הגמרא אומרת "אישה אצל בעלה לא בעיא הסיבה, ואם אישה חשובה בעי הסיבה" . לפי גירסה זו רק אישה נשואה פטורה משום שאין דרך הנשים להסב בפני בעליהן. אך הייתה גירסה "אישה אינה צריכה הסיבה" כל אישה, גם רווקה. וצריך להסביר מה ההבדל בין אישה חשובה שצריכה להסב לאישה שאינה חשובה? הסבירו חכמים : אישה חשובה שיש לה עוזרים יכולה להסב, אך אישה העסוקה בהגשת האוכל אינה יכולה להיסב ולכן היא פטורה. הסבר נוסף אישה חשובה אין בעלה מקפיד אם היא מתנהגת בחשיבות יתירה. למעשה לנוהגים עפ"י השו"ע נוהגות הנשים להסב, אך ההולכות עפ"י הרמ"א לא נהגות להסב, מאחר שכתב: "אך לא נהגו הנשים להסב כי סמכו על דברי הראבי"ה שכתב דבזמן הזה אין להסב" לסיכום: רואים מכול הנאמר לעיל שחכמים חייבו את הנשים בכול המצוות הנהוגות בליל הסדר וזהה חיובם לחיוב הגברים במצוות היום. הנושא היחיד שפטרו נשים הוא הסבה לדעת הרמ"א, וגם זה הוא מסיבה צדדית שבלאו הכי לא נוהגים היום להסב, והחילו דין זה על נשים
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il