שאל את הרב

  • הלכה
  • תכלת

פחות משבע חוליות בציצית תכלת

undefined

הרב עזריה אריאל

ט ניסן תשע"ה
שאלה
האם מותר לכתחילה לעשות פחות משבע חוליות בתכלת? ואם לא אם עשו זה כשר נכון ?
תשובה
לשואל, שלום! לשון הרמב"ם (הל' ציצית פ"א ה"ח): "כמה חוליות הוא עושה בכל כנף? לא פחות משבע ולא יותר משלש עשרה, וזו היא מצוה מן המובחר, ואם לא כרך עליה אלא חוליא אחת כשרה". מפורש בסוף דבריו שהציצית כשרה גם בפחות משבע חוליות. לגבי הדין לכתחילה יש מקום לדון בלשונו: מחד כתב "לא פחות", ומשמע שחובה לכרוך שבע חוליות לפחות, ומאידך כתב "וזו היא מצוה מן המובחר", ומשמע לכאורה שמספר זה אינו חובה ממש אלא הידור בלבד. אמנם היה מקום לתרץ שהמילים "וזו היא מצווה מן המובחר" מתייחסות למספר שלוש עשרה, כלומר, חובה לכרוך לפחות שבע, ולא יותר משלוש עשרה, והטוב ביותר הוא לכרוך שלוש עשרה. כך פירש זאת הרב חיים קנייבסקי שליט"א, שבהערותיו על הרמב"ם ('קרית מלך') ציין כמקור ל"מצווה מן המובחר" את דברי הזוהר הקדוש (פנחס דף רכח ע"ב) "שלשה עשר חוליין אית בהון" (אם כי בפשטות הרמב"ם לא ראה את הזוהר). אך בפירוש שבמהדורת 'אור וישועה' הסבירו שהמילים "וזו היא מצווה מן המובחר" מתייחסות לכלל העניין של שבע עד שלוש עשרה חוליות, וציינו כמקור לכך את שו"ת הרמב"ם סי' קלח, שמזכיר שבע כריכות בלבד (כך גם בטור, או"ח סי' יא). כך כנראה הבין גם הגרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל ('שיעורי הגרי"ד על ענייני תפילין כתיבת סת"ם וציצית' עמ' קנג: "המצווה מן המובחר של מניין שבע או שלוש עשרה כריכות..."). אם כך, חוזרת השאלה הנ"ל: האם כוונת הרמב"ם באומרו שמספר הכריכות הוא "מצווה מן המובחר" לומר שאין זו חובה אלא הידור בלבד? אך מבדיקת לשון הרמב"ם רואים שבכמה מקומות המושג "מצווה מן המובחר" משמש לו לבטא דבר שהוא חובה לכתחילה ולא הידור בלבד, וביטוי זה בא כהקדמה לאמירה שפרט זה אינו מעכב וחסרונו אינו פוסל (כך בהל' תפילין ומזוזה וס"ת פ"א ה"ד, פ"ז ה"ט והי"א, והל' לולב פ"ז ה"ו). נמצא, אפוא, שכוונת הרמב"ם שלכתחילה כך צריך לעשות, לא פחות משבע חוליות, ורק בדיעבד הרי זה כשר בפחות מכך.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il