שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ליל הסדר

נוסח הגדה מקוצר

undefined

הרה"ג יעקב אריאל

ט"ז ניסן תשע"ה
שאלה
בנוסח ההגדה המקוצר שהרב צירף דרשות הפסוקים לא מופיעות במודגש. כלומר, יש להם חשיבות פחותה. ברצוני להעיר לדברי רב נטורנאי גאון (באוצר הגאונים פסחים אות רכ): וכך אמר רב נטורנאי גאון, ריש מתיבתא: מי שאומר בקידוש של פסח "אשר קדש את ישראל" וכשגומר "מה נשתנה" אינו אומר "עבדים היינו לפרעה" ואינו אומר "מתחילה" אלא אומר "ויאמר יהושוע אל כל העם" עד "ויעקב ובניו ירדו מצרים" ואומר "מברוך שומר" עד "צא למד" וקורא "ארמי אובד אבי" עד שגומר את הפרשה כולה, פסורין כמות שהן ואינו אומר מדרש כלל, ואומר "רבן גמליאל אומר" ו"אשר גאלנו" ו"הלל" תמה גדול בדבר זה. מי שנוהג מנהג זה אין צריך לומר שלא יצא, אלא כל מי שעושה כן, מין הוא וחלוק לב הוא וכפור בדבר חכמים ז"ל ובוזה דברי משנה ותלמוד, וחייבין כל הקהילות לנדותו ולהבדילו מקבל ישראל... וכי ’עבדים היינו’ שאמרו חכמים ז"ל לא מן התורה הוא: ואמרת לבנך עבדים היינו לפרעה. ויאמר יהושוע כל העם לא מתחילה עובדי ע"ז דכך שנינו מתחיל בגנות ומסיים בשבח, ואמרנו: מאי גנות? רב אמר ’עבדים היינו’, ואילולא טינא שיש בלבבם וחלוק לבם ואין רוצים לומר דברי משנה ותלמוד, מאי איכפת להם לומר ’מתחילה’, אלא הללו מינין ומלעיגין ובוזין דברי חז"ל ותלמידי ענן ירקב שמו... ועכשיו צריכין לנדותם שלא להתפלל עם ישראל בבית הכנסת, ולהבדילם עד שחוזקין למוטב ומקבלין עליהם שנוהגין כמנהג של שתי ישיבות, שכל מי שאינו נוהג מנהג שלנו לא יצא ידי חובתו..." משמע מדבריו שישנה קפידא מיוחדת לומר את הדרשות ולא רק את הפסוקים עצמם. פסח כשר ושמח.
תשובה
רש"ג מדבר במי שכופר חלילה בהוראות המשנה כולן כיצד לקיים את מצות ההגדה. (הוא חשוד בעיניו כקראי) אולם אנו הלכנו בעקבות המשנה בכל הפרטים ורק אפשרנו לדלג על התוספות והפיוטים שנוספו להגדה המקורית. ורק בנושא אחד סטינו לכאורה מדרישת המשנה "דורש מארמי אובד אבי עד סוף הפרשה" אולם נאלצנו לקצר בגלל הצורך להתחשב במצב החרום ולכל היותר יש אולי להסתפק בשלוש דרשות
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il