שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • סדר וניקיון

מחיצה בשבת

undefined

כולל הלכה בית אל

ה תמוז תשע"ה
שאלה
שלום לרב . האם מותר להניח סדין על חבל מתוח בבית כנסת כדי שישמש מחיצה לצניעות בשבת? האם מותר להשתמש במקלות כביסה? תודה
תשובה
שלום וברכה. מותר לכתחילה לתת את הוילון על הסדין ואף לתת עליו אטבי כביסה שיחזיקו אותו, רק צריך להקפיד שהמחיצה לא תהיה קבועה ובכל שבת יטלוה ולא ישאירו אותה משבת לשבת, כי אז יש חשש לבניין קבע. ועכשיו ארחיב מעט במקורות שאלתך- שאלתך היא ממש דיון בגמ' ובראשונים. ישנה ברייתא במס' שבת דף קלח. שאומרת שאסור לעשות אוהל קבע בשבת ואם עשה חייב חטאת. המשנה במס' שבת דף קכה: מביאה מחלוקת בין ר"א לחכמים האם מותר לסגור את פקק החלון. הגמ' מבארת את דברי המשנה: לכו"ע גזרו לאסור עשיית אוהל עראי בשבת אטו אוהל קבע. וכל המחלוקת בין ר"א לרבנן האם מותר להוסיף על אוהל עראי שקיים עוד: ר"א- אסור להוסיף ולכן אסור לסגור את החלון, ואילו חכמים התירו לסגור את החלון ולהוסיף על אוהל עראי שקיים כבר. ישנה גמ' במס' ערובין שאומר ששמואל התיר לשים מחיצה בשבת בדרשה בין נשים לגברים לצניעותא. וכן ישנה גמ' בשבת דף קלח. שאומרת שמותר להשים וליטול את הוילון בשבת. אמנם נחלקו הראשונים מה זה בדיוק החלון שהוזכר במשנה: רש"י הבין שחלון שמדובר כאן זה לא חלון בדופן הקיר אלא זה חלון בגג, ולכן כל איסור אוהל עראי הוא רק בגג ולא במחיצות, ושם נחלקו ר"א ורבנן האם מותר להוסיף על גג עראי. לפי רש"י מובן מאוד שני הגמ' לעיל שהתירו לעשות מחיצות בשבת, כי כל האיסור מתחיל לשיטתו רק בגג. מה שרש"י נדחק זה בהסבר שחלון זה בגג. אמנם תוס' הרא"ש והר"ן ועוד ראשונים הבינו שהחלון הוא כפשוטו, דהיינו בדופן הקיר ולא בגג. ולכאורה זה סותר את הגמ' בערובין ובשבת שהבאנו לעיל שמשמע שמותר לעשות מחיצה בשבת, ולכן תוס' מחלקים בין שני סוגי מחיצות: אם זה "מחיצה המתרת" דהיינו מחיצה שעושה איזשהו היתר הלכתי כגון שמכשירה את הסוכה- כזאת מחיצה יהיה אסור לעשותה בשבת, אבל מחיצה לצניעותא בעלמא שרי. אח"כ מביאים שאר הראשונים שם גמרות מפרושות שמתירות להוסיף על אוהל עראי בשבת, ודין זה מוסכם על כו"ע, רק שצריך שיהיה פתוח טפח מע"ש (מלבד הכריכה). השו"ע בסימן שטו' סעיף א' פסק את שיטת תוס' שכל מחיצה שהיא מתרת אפ' שהיא עראי אסור לפורסה בשבת, אמנם מחיצה לצניעותא בעלמא מותר לפורסה בשבת. המ"ב שם על אתר מזכיר לנו שוודאי שכל הדיון הנ"ל של המחיצה המותרת זה רק אם היא מחיצת עראי, ועראי מוגדר מה שמתנופף ברוח ועדיין אפשר לעבור דרכו, אבל אם הוא קובע אותו במסמרים זה נחשב בניין קבע ואסור. אך מצינו בחזו"א (נב, יג)- שמחייב בכל וילון שהוא תולה אותו לקבע משום בונה אפ' שהוא לא תחוב במסמרים מכל צד, כך שלפי החזו"א אם זה לקבע הדבר יהיה אסור. העולה מכל הנ"ל ע"פ הבנתי משאלתך שמדובר בוילון שאתה פורס אותו רק לצורך השבת וודאי הוא לא קבוע במסמרים מכל צד, וכל האטבים שאתה רוצה לתת בו זה ע"מ שהסדין לא ינפול לקרקע ולא ע"מ לעשות מחיצה מקובעת. ולכן וודאי שלצניעות לא יחשב "מחיצה המתרת" והא ראיה מהעובדא של שמואל במס' ערובין שזה בדיוק היה המקרה שם. ולכן הדבר מותר לכתחילה לתת את הוילון על הסדין ואף לתת עליו אטבי כביסה שיחזיקו אותו, רק צריך להקפיד שהמחיצה לא תהיה קבועה ובכל שבת יטלוה ולא ישאירו אותה משבת לשבת שאז זה חשש לבניית קבע. וה' יאיר ענינו בתורתו וידריכנו שלא תצא תקלה מפינו. הרב ידידיה סעייד
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il